36045. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fonadékszerű lapok előállítására

Megjelent 1906. évi jiilius hó 5-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS B6045. szám. vi/f. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés fonadékszertí lapok előállítására. SCHMIDT PÁL MÉRNÖK BARRBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 18-ika. len találmány tárgya fonadékhoz hasonló előállítására szolgáló eljárás és be­melynél a kézi fonadékok előállí-Idig használt drága nád helyett „ ersanyag talál alkalmazást. A talál­y a fáradságos és költséges kézi munkát öslegessé teszi, ami eddig különösen a •de szögek alatt haladó szálakból készített nadéknál elkerülhetetlen volt. Másfelől az kalmazott anyag azon előnyt nyújtja, hogy 'uden lehetséges színre könnyen meg­üthető. A mellékelt rajz példa gyanánt az eljárás grehajtására alkalmas berendezést is tiin­ti föl, mely főként az ülőbútoroknál szo­isos fonott lapok előállítására használható őnyösen. Az eljárás abban áll, hogy kellő számú, erev bádogból készült keretet, mely ol­ilain a fonadékszálak beosztásának meg­lelő távolságokban bevágásokkal van el­va (1. ábra), a fonadékhoz fölhasználandó tyaggal, pl. fagyapot-, juta- vagy efféle nalakkal vagy szalagokkal vonunk be oly ódon, hogy a fonalak végeit a bevágá­kba csíptetjük, A két fonalcsoport szaba­>11 halad el egymás fölött, anélkül, hogy i egyes szálak egymásba volnának burkolva s a fonalakat a keret bevágásai tartják a kellő helyzetekben. Ezután minden gyapot vagy fonalréteget valamely ismeretes ra­gasztó anyaggal kenünk be és száradni engedjük. Most több ilyen, 01—0-5 mm. vastag gyapotfonalakkal bevont keretet a 2. és 5. ábrán látható keresztezett helyzet­ben egymásra fektetünk, míg csak a fonadék a szükséges, pl. 2 mm. vastagságot el nem éri s az így összerakott kereteket sajtóba helyezzük és abban nyomás és hő alkalma­zása mellett egységes testté egyesítjük. Ezen művelet lehetővé tétele czéljából a sajtó egyik lemeze (patricája), mint a 3 ábra keresztmetszetben s a 4. ábra alap­rajzban mutatja, oly módon van berendezve, hogy kiálló kúpos szögeket hord, melyek a fonalszálakat helyükön tartják s melyeknek alakja és száma az előállítandó fonadék át­töréseinek pontosan megfelel. A lemeznek a szögek között fekvő részei simák lehetnek (4. ábra), mely esetben a kész lap fölülete is sima lesz, vagy pedig valamely igazi fo­nadék bevésett negativ lenyomatával lehet­nek ellátva (6. ábra), hogy olyan lapot kap­junk, melynek fölülete, mint a 6. ábrán lát­ható, a valódi fonadékok szálainak keresz­teződését és kötését hűen utánozza. A sajtó

Next

/
Thumbnails
Contents