36018. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szárítandó anyagok egyenlő nagy vályúkkal bíró etageos, vályús szárító készülékekben ökonomikus módon való szárítására

Megjelent 190(5. évi .jiuiius lió 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 36018. szám. X/a. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés szárítandó anyagoknak egyenlő' nagy vályúkkal biró, etageos, vályús szárító készülékekben ökonomikus módon való szárítására. MESSINGER ALFRÉD HENBIK ÉS POPPER GYŐZŐ GYÁROSOK BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 november hó 14-ike. A többrészű szárítókészűlékek üzeménél a szárítandó anyag, az első kamrában be­következő zsugorodása folytán, a második, ugyanoly nagyságú kamrát csak részben tölti meg, az itt, részben megszáradt anyag ismét a harmadik kamrát csak részben s így tovább, a mi az egyes kamrák fűtő­fölületének tökéletlen kihasználását s ez­zel a szárítási effektus csökkenését vonja maga után. Ennek megakadályozására az ilyen többrészű szárító készülékek üzemé­nél a szárítandó anyagot egyidejűleg két kamrába vezetik be és az ezekben részben megszáradt anyagot a harmadik kamrába továbbítják. Hogy már most ugyanezen elv szerint, egyenlő nagy vályúkkal bíró etageos, vályús szárító készülékeknél is ökonomikusán dol­gozhassunk, a jelen találmány szerint aleg­fölső vályúk közül kettőt vagy többet egy­idejűleg töltünk meg egy behullató tölcsé­ren keresztül a nedves anyaggal, mire az anyagot mindkét vályúból egy harmadik vályúba vezetjük készre szárítás czéljából. A készülékbe jutó szárítandó anyag meny­nyisége ekkor a készülék teljes fűtőfölüle­tének felel meg és így az ökonomikus szá­rítás itt biztosítva van. Ez eljárás a szárí­tandó anyag behullási pályájának egyszerű megváltoztatásával, már üzemben lévő ké­szülékeken is könnyen alkalmazást nyer­het. A jelen eljárás foganatosításához szük­séges berendezés, mely két vályúnak egyet­len töltőtölcséren keresztül egyidejűleg való megtöltésére szolgál, a mellékelt raj­zon, egy, a föntemlített építési mód sze­rint szerkesztett szárító készüléken, met­szetben van bemutatva. E szerint a szárító készülék három (a, b) és (c) vályúból áll, melyekben forgó fűtő­testek vannak elrendezve. A szárítandó anyag behullatására szolgáló (d) akna egy, czélszerűen beállítható (f) válaszfal segé­lyével, mely az első vályú mellső részét el­zárja, két részre van osztva; ezek egyike az első vályút, másika a másodikat tölti meg. Az (f) válaszfal elállíthatóságának czélja, hogy a szárítandó anyagnak mind­egyik vályúba behulló mennyisége e vályú fűtésének foka szerint szabályozható le­gyen és így a legnagyobb mennyiségű szá­rítandó anyagot lehessen szárítani a meg­lévő fűtőerő lehető legtökéletesebb kihasz­nálása mellett. A szárítandó anyagot a két legfölső vá-

Next

/
Thumbnails
Contents