35977. lajstromszámú szabadalom • Füstfogó villámfény lámpához

Megjelent 1906. évi jnnius hó 21-én. __ MAGY. fAg. KIR. SZABADALMI mg HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 35977. szám. IX/f. OSZTÁLY. Füstfogó villámfénylámpákhoz. FIEDLER GYULA FÉNYKÉPÉSZ ÉS HRDLICZKA-CSISZÁR FERDINÁND GYÁROS WIENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 11-ike. A villámfénylámpák ismert füstfogói vagy alul vagy oldalt nyílt, merev, vagy bordák­kal merevített tartályokból vagy szekrények­ből állottak, hozzájuk csatlakozó tömlőkkel vagy ezek nélkül, melyek a villanás után kézzel vagy önműködőlég zárattak. Ezek a berendezések azonban a hirtelen villanás időpontjában a füst legnagyobb részét kibo­csátják. Ezzel szemben jelen találmány tárgya egy, a fényforrást teljesen körül­vevő, minden oldalról zárt, összerakható, fénytátbocsátó, víz és füstzáró, a villanás előtt, közben és után zárt zsák, mely még tűzveszélyes anyagokat tartalmazó térben ia használható. Ez a zsák valamely simulékony, illetve összehajtható, fénytátbocsátó szövetből ké­szülhet és füstmentesen zárható nyílással van ellátva, mely egyrészt a lámpás behe­lyezésére, másrészt tisztításra szolgál. Hogy a zsákot meggyújthatatlanná és a füstöt át nem eresztővé tegyük, azt csak meg kell nedvesítenünk. Azonban a falakat valamely ismert módon tűzállóvá is tehetjük, vagy viaszfélékkel, gyantákkal, zselatinnal, kau­csukkal, guttaperchával vagy más efélével vonatjuk be. Főképen arról van szó, hogy a zsák a villanás ideje alatt zárt, füstöt át nem eresztő és olyan nagy legyen, hogy az összes fejlesztett füstöt fölfoghassa. Végül a falazat egyes részeit (pl. a hátsó falat) fényt át nem eresztő, illetőleg vissza­verő anyagból készíthetjük. A levegőnek a villanásnál elkerülhetetlenül bekövetkező ki­terjedését, mely a zsákot megrepeszthetné, az által tesszük hatálytalanná, hogy a lám­pás behelyezése után a zsákot, amennyire lehet, összenyomjuk és azután tökéletesen elzárjuk, ugy hogy a fejlesztett gázok nyo­mása alatt teljesen fölfúvódhatik. A legczélszerűbb foganatosítási alak két­ségtelenül a fönt széles, alul keskeny, fönt vagy oldalt nyitható, de tömören elzárható zsák, melyet vízállóvá teszünk, hogy kevés vizet tölthessünk bele, melynek segítségé­vel a falakat megnedvesítjük és megtisz­títjuk. A zsákban van a lámpás, melyet czélszerűen elektromos úton vagy gyutacs útján kívülről gyújtunk meg. Azon körülménynél fogva, hogy ezen ké­szülék épen a villanás alatt zárva marad, az összes füstöt biztosan felfogja és csak időközönként mosandó ki. hogy mindig újra használható legyen.

Next

/
Thumbnails
Contents