35970. lajstromszámú szabadalom • Javítás gyufaskatulyák megtöltésére szolgáló gépeken

Megfelent 1906. évi junins hó 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35970. szám. Il/g. OSZTÁLY. Javítás gyufaskatulyák megtöltésére szolgáló gépeken. AKTIEBOLAGET GERH. AREHNS MEKANISKA VEBKSTAD CZÉG STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junius hó 14-ike. Több gyufaskatulyának egyidejű megtöl­tésére szolgáló szokásos gépek az egyes gyufaskatulyák tartalmának megfelelő gyufa­adag elkülönítésére legalább egy, legföljebb két késsel, illetve nyelvvel vannak ellátva, miért is a gyufaskatulyáknak megfelelő, a készlettárból kiinduló vezetékcsatornákon, illetve szakaszokon, legalább egy-egy hozzá­tartozó nyelvet és a nyelveket mozgató ré­szek sorozatát kell elrendezni. A találmány tárgya a nyelvek oly javítására vonatkozik, mely lehetővé teszi, hogy a gyufaszálakat mindegyik nyelv két vagy több skatulya részére különítheti el, úgy hogy pl. egyide­jűleg négy skatulyát tölthetünk meg, a nél­kül, hogy kettőnél több nyelvre lenne szük­ség. Ennek következtében ugyanazon munka­teljesítmény mellett a gép sokkal egysze­rűbb. E czélra a nyelvet gyors oscilláló moz­gásba hozzuk, mi mellett egyidejűleg a nyelv a gyufaszálakra harántirányban előre is mozog. Ennek következtében a gyufaszá­lak a skatulyákban kellő helyzetet foglal­nak el, úgy hogy a skatulyák gondosan töl­tetnek meg. A mellékelt rajzon a találmány értelmé­ben szerkesztett gép van föltüntetve, mely négj7 skatulyának egyidejű megtöltésére két nyelvvel van ellátva. Az elkülönített gyu­fáknak a skatulyákba való vezetésére szol­gáló szerkezet és a skatulyák szállítására szolgáló berendezés a rajzokon nincsen föl­tüntetve, minthogy e részek különböző mó­dokon foganatosíthatók. Az 1. ábra a berendezés oldalnézete, részben a 3. ábra A—B vonala szerinti metszete. A 2. ábra a berendezés elölnézete és a 3. ábra fölülnézete, részben a 2. ábra C—D vonala szerinti metszetével. A 4. és 5. ábrák részleteket tüntetnek föl. Az (1) gyufakészlettár (1—3. ábrák) alsó részét a magasabb (2) középválaszfal és az ennek két oldalán elrendezett alacsonyabb (3 3) válaszfalak négy (4 5 6 7) szakaszra vagy csatornákra osztják, mely utóbbiak az egyidejűleg megtöltendő négy gyufaskatu­lyának felelnek meg. A készlettár egyik oldalán hosszú (8) nyelv van elrendezve, mely a készlettár oldalfalának (9) lyukán áthatol és a két (6 7) szakaszokon át való előrehaladásánál egészen a 2. és 3. ábrá­ban föltüntetett (2) középfalig mozog. Ha­sonló módon különíti el a gyufaszálakat a (4 5) szakaszokból a készlettár másik olda­lán elrendezett (10) nyelv.

Next

/
Thumbnails
Contents