35960. lajstromszámú szabadalom • Javítások mérő műszereken

Megjelent 19Q6. évi jtmius hó 30-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ÍRg HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 85960. szám. vilit OSZTÁLY. Javítások mérőműszereken. NATIONAL METER CIE CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 október hó 12-ike. A találmány tárgya mérőműszerek, főkép ízmérő órák javítására vonatkozik, neve­etesen a mérőműszer regisztráló részének ivított elrendezésében áll. A találmány szerint ugyanis a műszernek nérő részében egy mágnes alkalmaztatik, aely a műszer regisztráló szerkezetét tar­almazza, teljesen zárt kamrában elrende­ett mágnest működtet, mely utóbbi hajtja iszont a regisztráló szerkezetet, így a mű­zer mérő szerkezete és a regisztráló szer­ezete között a működtető kapcsolat bizto­ítva van anélkül, hogy az egyik részből a íiáeikba átmenő nyílás válnék szükségessé. A találmány szerint továbbá a műszer egisztráló szerkezetet tartalmazó zárt kamra , mérő szerkezetet tartalmazó fő tokhoz ké­test mozgatható, úgy hogy a regisztráló zerkezetet a leolvasásra való tekintettel a sgmegfelelőbb helyzetbe hozhatjuk, anél­cül, hogy tokját levennők. A mellékelt rajzokon az 1. ábra egy a találmánybeli javításokkal jlszerelt mérőműszernek metszete, a 2. ábra ugyancsak egy ilyen műszer fölső zekrényének metszete, azonban az előbbi íetszethez képest 90°-kal elforgatott sík­an képzelve; a 3. ábra vízszintes metszetet ábrázol; a 4., 5., 6. és 7. ábrák a találmánybeli ja­vítások módosításait tüntetik föl. A rajzokban a javítások vízmérő műsze­ren vannak bemutatva; (A) a vízmérő mű­szer mérőkamrájának tokja. A vízmérő mű­szer dugattyújának orsója ismert módon, vagy általában tetszőlegesen a (B) tengelyre szerelt (Al) testre hat és a műszert ezáltal hozza működésbe. A (B) tengely az (E) sebesség-redukáló hajtómű útján a (C) per­manens mágnest hozza forgásba, a mérő­kamra tokjának fölső (D) falára van most már a regisztráló szerkezet szekrénye szerelve. E szekrény (P) alaplapból és ehhez légzá­róan csatlakozó üvegből való (K) burából áll, mely utóbbiban a tetszőleges (G) re­gisztráló szerkezet foglal helyet, e szerke­zetet az (I) tengely forgatja, melynek alsó végén a (C) mágnes mezőjén belül (J) per­manens mágnes foglal helyet. (L) az üveg­burát védő tok, melyet (M) csavarokkal fog­lalunk a műszer mérő szerkezetét tartal­mazó szekrényhez ós melynek fölül (0) nyí­lása és ezt takaró (N) fodője van. Az (L) tok az (F) lap széle fölé nyúlva, ezt (P) vállával foglalja le és tartja meg helyzeté­ben, úgy azonban, hogy az (F) alaplapot és a reá helyezett regisztráló szerkezetet (K) üvegburával együtt, illetőleg annak segé-

Next

/
Thumbnails
Contents