35956. lajstromszámú szabadalom • Menesztő kötélvontatású szállítókocsik számára

Megjelent 1906. évi jiinius hó 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 85956. szám. V/g/l. OSZTÁLY. Menesztő kötélvontatású szállítókocsik számára. EIBENSTEINER JÁNOS SZERELŐ WIENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 október hó 11-ike. Jelen találmány tárgya menesztő, mely­nek segélyével lehetővé válik síneken futó szállítókocsiknak a kifeszített, csomó nél­küli kötél bármely pontjához való erősítése, illetőleg azoknak a sínpálya bármely sza­kaszánál való lekapcsolása. E föl- és le­kapcsolás minden külön szerkezet igénybe­vétele nélkül, a kötél segélyével következik be, még pedig megközelítőleg önműködően. A találmány tárgyát képező menesztő a hasonló czélú szerkezetekkel szemben kü­lönösen az által tűnik ki, hogy ez oly mó­don van szerkesztve, hogy segélyével a kocsikat a kötélről való lekapcsolás nélkül a kötéltárcsa körül is lehet vezetni, miköz­ben a menesztőnek villája az említett tár­csának peremhornyába illeszkedik. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra a találmány tárgyát képező me­nesztőnek a 6. ábra x—x síkja szerinti hosszanti metszete, a kötélnek nyugvásban lévő állapota mellett; a 2. ábra e menesztőnek elölnézete, midőn a kötél üzembe van helyezve; a 3. ábra oldalnézet, a bevezető nyílásokba helyezett kötéllel, a menesztővillának elfor­gatása előtt; a 4. ábra elölnézetben mutatja a villát, midőn a ferde irányú kötél mozgásban van ; az 5. ábra oldalnézet abban az állásban, midőn a menesztő kocsit a kötéltárcsa kö­rül vezeti; a 6. ábra fölülnézet, behelyezett kötéllel, a menesztővilla elforgatása után; a 8. ábra szintén fölülnézet, a villának el­forgatása előtt, míg végül a 7. ábra fölülnézet s egyszersmind az 1. ábrának y—y sík szerinti keresztmetszete. A menesztő áll a kötél bevezetésére ren­delt (a) nyílás által egymástól villaszerűén elkülönített két (b, bl) hüvelyből, melyek­nek belső falazata kifelé s fölfelé tölcsér­szerűleg kibővül, mely hüvelyek egy­mással átellenesen fekvő, oldalsó (c, cl) kötélbevezető nyílásokkal vannak ellátva. A (b, bl) hüvelyek fölül a kötél bevezeté­sét megkönnyítő (d) toldatokkal vannak el­látva, melyek egyszersmind, mint ez az 5. ábrából látható, a menesztőt a kötéltárcsa mellett történő elhaladása alkalmával az esetleges elforgásban megakadályozzák. A villának alsó (e) nyúlványa köralakú ke­resztmetszettel bír s egy (f) golyóban vég­ződik, hol az utóbbi egy a kocsihoz erő­sített (g) ágyazathüvelj ben fekszik. A (g)

Next

/
Thumbnails
Contents