35943. lajstromszámú szabadalom • Agyagszétaprító és keverőszerkezet

Megjelent 1906. évi juiiius hó 19-én. MAÚY. SZABADALMI KIR. H I VATAL. SZABADALMI LEIRAS 35943. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Agyagszétaprító és keveró'szerkezet. RIETER ARTHUR MÉRNÖK KONSTANZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 9-ike. Az eddigi olyan agyagszétaprító szerke­zeteknél, melyek egymás fölött fekvő kol­lerjáratokból ós mindegyik kollerjáratban hasítékokkal bíró fenékből állottak, az anyag a fölső hasítékos fenékről az alsókra hullott és a munkafölület, azaz valamelyik alsó hasítékos fenék hasítékai fölületének ösz­szege egyenlő nagy volt a fölötte fekvőéi­vel, jóllehet az alsó, hasítékos fenekek szűkebb hasítékokkal bírtak, mint a fölöt­tük fekvők. E szerkezetek különböző hátrányokkal bírtak: az anyag csak hiányosan keveredett úgy, hogy nehéz agyagviszonyok közt az anyagot néha előbb még feküdni kellett hagyni, mielőtt azt a téglagyártó gépbe be­vezették, a mi úgy idő-, mint pénzveszte­séget okozott. Továbbá valamennyi hasíté­kos fenék egymás alatt függélyesen volt elrendezve és egyenlő nagyságú volt, a miből ama hátrány keletkezett, hogy, mi­után mindegyik mélyebben fekvő hasítékos fenék szűkebb hasítékokkal bírt, mint a fölötte fekvő, az alsó hasítékos fenekek nem dolgozhattak eléggé kiadóan, mert az egyenlő nagy munkafölületek következté­ben a fölső hasítékos fenekek az alsókhoz több anyagot szállítottak, mint amennyit ezek ugyanezen időben, a hasítékok szűkü­lése által okozott munkakésleltetés folytán földolgozhattak. E hátrányon a jelen találmány tárgya azáltal kíván segíteni, hogy az egyes ha­sítékos fenekek hasítékai fölületének ösz­szege a hasítékoknak az egyes, mélyebben fekvő hasítékos fenekekben való szükülése mellett, egyenlő nagy munkaeredmény el­érése czéljából, fenékről-fenékre folytono­san növekedik. — Mivel továbbá az egyes kollerjáratok hasítékos fenekei nem feküsz­nek többé függélyesen egymás fölött, az anyag a fölső, kisebb átmérőjű hasítékos fenekekről az alsó, nagyobb átmérőjű hasí­tékos fenekekre kénytelen hullani. Ezért két-két hasítékos fenék közt egy-egy szál­lító tányér van elrendezve, melyre az őr­lendő anyag hull és melynek szélén az az alatta fekvő hasítékos fenékre jut. E szál­lító-tányér egyszersmind keverő-tányér gya­nánt lehet kiképezve. A mellékelt rajz a szerkezet két kiviteli alakját példaképen ábrázolja és pedig az 1. ábra az egyik kiviteli alak végleges függélyes metszete, míg a 2. ábra a másik kiviteli alak részleges függélyes metszete. A függélyes (a) tengelyen az első kiviteli alaknál a (b) fejek ülnek, melyeken a (c)

Next

/
Thumbnails
Contents