35874. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a víz szétosztására hűtő és hasonló műveken

Megjelent 1906. évi jiurius hó 11-én. MAGY. SZABADALMI K1R HI VATAL. SZABADALMI LEI RAS 35874. szám. V/e/a. OSZTÁLY. Berendezés a víz szétosztására hűtő és hasonló műveken. MASCHINENBAU-AKTIENGESELLSCHAFT BALGKE CZÉG BOCHUMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1605 augusztus hó 4-ike. Hűtő és hasonló műveknél tudvalevőleg a lehűtendő víz megfelelő berendezés se­gélyével finoman elosztatik, mire a víz az­után ily állapotban léczeken, deszkákon, rőzsekötegeken csurog le az aknában ural­kodó légvonat ellenében. Mindezideig a víz finomra való elosztását nagyszámú sűrűn egymás mellett elhelyezett fogazott facsa­torna eszközölte azáltal, hogy minden fogon át kis mennyiségű víz folyt le. A facsator­náknak jó közel kellett egymáshoz feküd­niök; e körülmény azonban azon nagy hát­rányt vonta maga után, hogy így a hűtő­berendezés keresztmetszete rendkívüli nagy­mértékben elzáratik. Jelen találmány tárgyának czélja kivált­képen e hátrány kiküszöbölése. Ezen czél­ból a hűtőberendezésen, a mint az a mel­lékelt rajz 1. és 2. ábrájában föltüntetett példaképein foganatosítási alakból kitűnik, csupán egy néhány nagyobb (a) favályú van elrendezve, melyek fenekükön (b) ki­folyató csövekkel vannak ellátva. E csö­vekből a víz osztatlan sugárban folyik ki, és körülbelül egy méternyi úton szabadon esik, mire a kis (c) előnyösen fémből ké­szített lemezbe ütközik. Az ütközés erejé­nek következtében a víz finoman elosztatik. A szerint, a mint a vizet nagyobb vagy kisebb ívben akarjuk szétfecskendeztetni, a lemezeket, síkra, homorúra vagy domborúra készítjük, a mint az a 3. és 4. sematikus ábrákban van föltüntetve. Az ütköző fém­lemezek rendszerint kerekdedek, de négy­szögletesek, fogazottak és más alakúak is lehetnek. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés a víz szétosztására különösen hűtő és hasonló műveken, jellemezve az által, hogy a vízcsatorna kifolyató csövekkel van állátva és hogy ezek alatt megfelelő távolságokban lemezek vannak elrendezve, melyen a csöveken kifolyó és lemezekbe ütődő vizet szétporlasztják. 2. Az 1. alatt igényelt berendezés fogana­tosítási alakja, jellemezve az által, hogy az ütköző lemezek homorúra vagy dom­borúra vannak készítve a szerint, hogy mily mérvű elporlasztását a víznek akar­juk elérni. (1 rajzlap melléklettel.) •tuM tt^vtwrAmúAo nrouoAM euMrteten.

Next

/
Thumbnails
Contents