35856. lajstromszámú szabadalom • Újból való megtöltést megakadályozó szerkezet

Megjelent lí)06. évi junius lió 7-én. MAGY. SZABADALMI Km HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35856. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Újból való megtöltést megakadályozó palaczkzáró szerkezet. BRISCO CHARLES NATHAN GYÁROS MORGANTOWNBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 október hó ÍO-ike. Jelen találmány tárgyát a palaczk után­töltését megakadályozó oly zárószerkezet képezi, melynél egy megfeszített rúgó vagy hasonló az avatatlan utántöltés megkísér­lése alkalmával, az akasztóközegének a be­ömlő folyadék által való befolyásolása kö­vetkeztében fölszabadulván, egy szelepet szorít a fészkére és ily módon a folyadék beömlési útját elzárja. A találmány tárgya által az eddiginél sokkal biztosabb működést érünk el, emelj lett pedig a rúgót megfeszítő és a be­ömlő folyadék által befolyásolt és alakját változtató test külső behatások ellen, va­lamint a palaczk rendes használatánál sok­kal jobban van megvédve, a nélkül, hogy ez által a szerkezet érzékenysége csökken­tetnék, az újból való töltési kísérletekkel szemben. A mellékelt rajzban 1. ábra a találmány tárgyát képező záró­szerkezet függélyes metszete zárt állapot­ban. 2. ábra a szerkezet függélyes metszete nyitott állapotban. 3. ábra a forgató gomb fölülnézete. 4. ábra az 1. ábra 4—4 vonala szerinti metszete. 5. ábra a 4. ábra 5—5 vonala szerinti részleges metszete, 6. ábra a szelepvédőszerkezet oldalné­zete. 7. ábra ennek fölülnézete. 8. ábra a 4. ábra 8—8 vonala szerinti metszete. A rajzban föltüntetett foganatosítási alaknál (A) a palaczk nyaka és (B) a záró­szerkezet. Ez utóbbi a palaczk nyakára rá­erősítendő hengeres (b) részből áll, mely a palaczk nyakába benyúló kúpos (bl) tol­dattal van ellátva, mely czement segélyé­vel a palaczk nyakába be van ragasztva és a (b2) szelepfészket alkotja. Ez utób­bin az önsúlya által mozgatott tárcsaalakú (b3) szeleptest nyugszik. A (b) részbe a (b4) szelepvédőszerkezet van erősítve, me­lyen keresetül az üreges (b5) csap halad, a melynek fölső végéhez a (b7) csavar se­gélyével a (b6) forgatógomb van erősítve. A (b5) csap belsejében a (b8) hüvely van elrendezve, mely a levehető (b9) födéllel van ellátva, belsejébe pedig a (blO) rúgó van helyezve, a mely rendes körülmények között a (bll) lemezrúgó által tartatik összeszorított állapotban, az által, hogy a (bll) rúgó szárai közé a (bl2) test van ékelve, mely a folyadék hatására alakját

Next

/
Thumbnails
Contents