35836. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés folyadékoknak vagy csöppfolyósított anyagoknak egyneművé tételére

lie&jelent tí)06. óvi junius hó 6-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 35836. szám. IV/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés folyadékoknak vagy csöppfolyósított anyagoknak egyneművé tételére. DEUTSCHE HOMOGENISIER-MASCH1NEN-GESELLSCHAFT M. B. H. CZÉG LÜBECKBEN. Pótszabadalom a 34435. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 deczember hó 7-ike. Jelen találmány a 34435. sz. szabadalom­mal védett folyadékok, illetve folyadékelegyek mechanikai uton való egyneművé tételére szolgáló eljárásnak és berendezésnek javí­tására és tovább fejlesztésére vonatkozik. Az egyneművé teendő folyadékokat a forgókúpon való szétdörzsöléstik alkalmával, a folyadékok természete szerint lehűtjük vagy fölmelegítjük, hogy a folyadékok a legalkalmasabb hőmérséken tartassanak és ne legyenek a fölbomlás veszélyének ki­téve. Továbbá a folyadékokat, midőn különböző anyagokból kell egynemű termékeket elő­állítani, a kúp segélyével történő szétdör­zsölés előtt többé-kevésbé szűk csatornákon szorítjuk át, melyek gyors egymásutánban lehetőleg gyakran metszik egymást. Mivel a különböző irányokból érkező folyadékok a csatornák metszéspontjaiban folytonosan összeütköznek, egymáshoz csapódnak és szétszóródnak (mely folyamat minden követ­kező metszéspontnál ismétlődik), a külön­böző anyagok ily módon kellően összeke­verednek, mely alkalommal a kúp homo­genizáló hatása teljes mértékben érvényesül. Végül, ha egynemű termékeket zsírokból és víztartalmú anyagokból, pl. művajat zsír­keverékből és tejből akarunk előállítani, akkor az anyagokat először egy előkeverő edényben egy kavaró szerkezet forgó szár­nyaira vezetjük, melyek azokat megragad­ják, szétszórják és finoman szétporlasztják. A kezdetben keletkező hab az anyagok folytonos beáramlása következtében emul­zióvá szűrődik, melyet a kavaró szerkezet megfelelő alakú szárnyai fokozatosan lefelé szorítanak, hol a kész emulzió a fölül be­vezetett anyagok mennyiségének megfelelő mértékben folytonosan lebocsáttatik és az­után szétdörzsölés czéljából a kúpra nyo­matik. A mellékelt rajz az ily módon kibővített eljárás foganatosítására szolgáló szerkezetek példáit tünteti föl, és pedig az 1. ábra az új szerkezetekkel ellátott ho­mogenizáló gép oldalnézete, a 2. ábra ugyanannak fölülnézete, a 3. ábra a homogenizáló szerkezet és a régi előkeverő test nagyobb léptékben raj­zolt hosszmetszete, a 4. ábra az új előkeverő testnek még na-I

Next

/
Thumbnails
Contents