35818. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tetőfödőlemezek megerősítésére, ill. biztosítására

Megjelent 1906. évi juiiius lió 1-én. MAliY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 35818. szám. VlII/b. OSZTÁLY. Berendezés tetőfödőlemezek megerősítésére, illetve biztosítására. SCHWAB HENRIK LAJOS TETŐFÖDÓMESTER BADENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 november hó 20-ika. Jelen találmány czélja az, hogy tetőfödé­seknél az egyes födőlemezek oly módon rögzíttessenek, illetve biztosíttassanak, hogy a tetőt szél és időjárás nem rongálhatja meg. Megkísérelték már ugyan a födőlemezeket azáltal biztosítani, hogy a lemezeket kap­csok által egymással összekötötték, azonban ezáltal a czélt csak kis részben érték el, különösen azon ok folytán, minthogy a kap­csok a tetőszékkel vagy ennek deszkázatá­val nem álltak kapcsolatban. Ezenkívül a tetőlemezek széleit körülfogó kapcsok által az egyes lemezek között hézagok képződ­nek, melyek egyrészt a szélnek támpontot nyújtanak, másrészt az egyes födőlemezek­nek pontos egymás mellé való sorakoztatá­sát lehetetlenné teszik. Ezen hátrányok a találmány értelmében a tetőfödőlemezek megerősítési módja által kiküszöböltetnek. Ezen megerősítési módnál oly kapcsok al­kalmaztatnak, melyek egyik vége az alsó réteg lemezein hatol át és a tetőszókben, illetve ennek deszkázatában van rögzítve^ míg a kapcsok másik vége a fölső réteg lemezein hatol át és ezután le vannak haj­lítva, minek folytán ezen kapcsok a lemeze­ket nemcsak a tetőszéken rögzítik, hanem egymással össze is kötik. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrája ezen kapocs oldal- és fö­lülnézete. A 3. ábra a kapcsoknak egy tetőfödésnél való alkalmazási módját mutatja, míg a 4. ábra a 3. ábra A—A vonala szerinti metszete. A kapocs (1) szalagból, sávból vagy ha­sonlóból áll, melynek egyik vége kiélesített (2) peczekkel vagy szöggel és másik vége a szalag vagy sáv ellentétes oldalán elren­dezett (3) peczekkel van ellátva, mely épúgy, mint a szög, a szalagra merőlegesen áll. A kapcsok alkalmazásánál a (4) födőlemezek a tetőfödési módnak a rajzon föltüntetett kiviteli példájánál (palalemezekkel való pik­kelyszerü födés) három (5 6 7) lyukakkal láttatnak el, melyek közül a fölső (5) és (6) lyukak a lemezeknek a (6) tetődeszkázaton való megerősítésére szolgálnak. A födésnél következőképen kell eljárni: A (4) lemeze­ket szokásos módon, a (6) vagy (5) lyuka­kon át bevert egyszerű (8) szög által, a deszkázaton sorban megerősítjük, mi mellett az egyes lemezek pontosan egymás mellé sorakoztathatok, úgy hogy a lemezek között a káros hézagokat elkerüljük, míg az alsó (7) lyuk a lemezeknek a kapcsok segélyé-

Next

/
Thumbnails
Contents