35771. lajstromszámú szabadalom • Szalagos irómű telegráf berendezésekhez

Megjelent 19Q6. évi május hó 23-áii. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI TO gffl HIV ATAL SZABADALMI LEÍRÁS 35771. szám. vil/j. OSZTÁLY. Szalagos írómű telegráf berendezésekhez. DELANY FOREIGN COMPANY CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 október hó 4-ike. Találmányunk tárgya írómű oly telegráf­berendezésekhez, melyeknél a jelek vala­mely tetszőleges alkalmas anyagból, főleg papírból álló csíkon létesülnek és pedig első sorban oly berendezéseknél lehet azt alkal­mazni, melyek a jeleket a szalagon benyomá­sok létesítése, átszúrás vagy lyukasztás által írják le. Új íróművünk a följegyzéseket egy pár elektromágneses szerkezet útján létesíti, melyek a jeleket a szalagon két párhuza­mos vonalban jegyzik föl. Ez az írómű főleg arra szolgál, hogy az automatikus vagy kémiai telegráfiára való átírásnál az ehhez szükséges szalagokat lyukassza, de lehet azt telegrafikus jelvevő gyanánt is használni és az előállított csíko­kat közvetlenül mint végleges följegyzést, vagy pedig más vonalnál az átírás elvégzé­sére fölhasználni. Találmányunk czélja a szerkezet egyszerű­sítése és olcsóbbá tétele, továbbá a munka­menet javítása. Ezt a czélt oly módon érjük el, hogy az írómágnesek két fegyverzetének egyike a gerjesztett mágnes áramkörét meg­szakítja ós egyszersmind a másik mágnest kapcsolja be az áramkörbe, mely czélra leg­előnyösebben a fegyverzetek által működ­tetett mechanikus áramfordítót lehet alkal­mazni. A csatolt rajz 1—5. ábráján találmányunk több foganato­sítási alakjának kapcsolási sémája látható, a 6. ábra részletrajz, mely azt mutatja, ho­gyan lehet a működtető emelőt vagy billen­tyűt a távolból közönbös elektromágnes út­ján működtetni, míg a 7. ábra hasonló elrendezést tüntet föl a távolból működtethető polározott elektro­mágnes alkalmazása esetére, a 8. ábra egy új szerkezet a papírcsíknak a lyukasztók alatt való átvezetésére. Az 1. ábrán (a) az áramforrás, (b) egy Morsebillentyű, (c cl) ennek mellső és hátsó kontaktusa. Az (a) telep egyik sarkát a (d) vezetődrót egy háromkarú átkapcsolónak a (g) és (f) kontaktusokkal együttműködő sza­bad karjával köti össze; a (g) kontaktus a (h) vezeték útján és az ebbe kapcsolt (i) író vagy lyukasztó mágnes tekercselésén át a billentyű hátsó (cl) kontaktusával, az (f) kontaktus pedig a (j) vezeték és az ebbe kapcsolt (k) író vagy lyukasztó mágnes teker­cselése útján a billentyű (c) mellső kontak­tusával van kapcsolva. Az 1. ábrán látható helyzetnél az áramfordító (e) karja az (f) kontaktusra fekszik, de a (k) elektromágnes áramköre a (c) kontaktusnál meg van sza­kítva. Ha már most a billentyűt lenyomjuk, az áramkör itt is záródik, a (k) mágnes ger-

Next

/
Thumbnails
Contents