35759. lajstromszámú szabadalom • Mintaállvány vaslemezből boltozatok készítéséhez

Megjelent 1906. évi május íió 33-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 35759. szám. VIJI/j. OSZTÁLY. Mintaállvány vaslemezből boltozatok készítéséhez. DE MOLLINS SÁMUEL MÉRNÖK LAUSANNEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 14-ike Jelen találmány tárgya vasból készült mintaállvány, mely építkezéseknél könnyű fölállíthatóságánál, valamint eltávolítható­ságénál fogva boltozatok készítésére kivá­lóan alkalmas; ezenfölül betonból, téglából vagy más építőanyagból készült boltoza­toknál egyforma előnnyel használható. Mellékelt rajzon jelen találmánybeli tár­gyat példakép két foganatosítási alakban tüntetjük föl, nevezetesen az 1. ábra egy oly foganatosítási alakot mu­tat, mely szerint az pl. két gerenda közt állítható föl, a 2. ábra az 1. ábrának alulnézete; a 3. ábra ezen foganatosítási alaknak ke­resztmetszete használati helyzetben, a 4. ábra a 3. ábrának alulnézete, az 5. ábra a mintaállványt más foganatosí­tási alakban tünteti föl, mely szerint két (I) tartó közt helyezhető el, míg a 6. ábra az 5. ábrának alulnézete. Az egyes hajlított vaslemezekből álló (a) mintaállvány (al) toldalékai arra szolgál­nak, hogy általuk az az egymással boltozat segélyével összekapcsolandó (b) gerendá­kon, ill. (c) tartókon támasztást nyerjen. Az állványt f ölállítás alkalmával oly mó­don helyezzük el két gerenda közt, hogy elegendő mozgásköz maradjon az (al) tol­dalékok számára, melyeknek a fölfekvési fölület magasságába kell jönniök. Ezt kö­vetőleg az (al) mintaállvány oldalfalait fából való (d) feszítőgerendákkal szétfe­szítjük s utóbbiakat megékelve, az állvány eltávolításáig helyzetükben meghagyjuk. A boltozat elkészítése után (d) feszítő­gerendákat eltávolítjuk, mire a mintaáll­vány eredeti alakját veszi föl, és így min­den nehézség nélkül eltávolítható. Természetesen úgy a mintaállvány, vala­mint toldalékai különböző alakúak lehetnek. SZABADALMI IGÉNY. Mintaállvány legalább egy meghajlított vaslemezből, boltozatok készítéséhez, mely egymással boltozat segélyével ösz­szekötendő két gerenda vagy tartó közt fiafeszítő gerendák alkalmazásával állí­tandó föl, jellemezve az által, hogy a le­mez toldalékokkal bír, melyek a geren­dákra, ill. tartókra támaszkodnak, ha a mintaállvány oldalfalait feszítő geren­dákbal szétfeszítjük. (1 rajzlap melléklettel.) PAUA8 RÉ8ZvéN\ TÁRSA8ÁO <rbMOAJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents