35758. lajstromszámú szabadalom • Rugalmazás a kocsikeret és a tengelyek között mótoros járművek számára

. Megjelent 1900 . évi május hó 22-én. __ ftiAGY. ^ KIR SZABADALMI ígjw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 35758. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Rugalmazás a kocsikeret és a tengelyek között mótoros járművek számára. KANDÓ KÁLMÁN IGAZGATÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 november hó 7-ike. A torziós rugók tudvalevőleg ugyanazon igénybevétel és ugyanazon deformáció mel­lett a lemezrugóknál sokkal kisebb súly­lyal bírnak. Jelen találmány tárgya abban áll, hogy mótoros járműveknél a súly csök­kentése czéljából a kocsikeretet a tenge­lyekhez képest egyenes rúdalakú torziós rugók segélyével rugalmazzuk. Jelen találmány lényege abban áll, hogy a kocsi hosszirányában, elrendezett egye­nes, rúdalakú torziós rugók egyik végük­kel a kocsikerethez erősíttetnek, szabad végükkel pedig a keretben forgathatóan vannak ágyazva és lengő karok segélyével úgy vannak a keréktengelyekkel össze­kötve, hogy ha a tengelyek a kerethez ké­pest elmozdulnak, a rugók a lengőkarok ál­tal hossztengelyük körül elcsavar tatnak. E mellett a kocsikeret tartói előnyösen üre­gesek lehetnek, ill. csövekből képezhetők, a rugókat pedig ezen tartók vagy csövek belsejében rendezhetjük el. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve. 1. ábra előlnézet, 2. ábra alaprajz, 3. ábra oldalnézet. | (a a)-val a kocsitengelyek és (b b)-vel a kocsikeret hossztartói vannak jelölve, mely utóbbiak aczélcsövekből állanak és a me­lyek belsejében a rúdalakú torziós rugók vannak elhelyezve, melyek (c)-nél alkalmas megerősítés segélyével vannak a (b) csö­vekkel szilárdan összekötve. A rugók sza­bad végei a (b) csövek végén elhelyezett (d) csapágyakban vannak forgathatóan ágyazva. A rugók kiálló szabad végeihez (e) karok vannak erősítve, melyek a (g) szemek segélyével csuklósan vannak az (a) kocsitengelyek végeivel összekötve. i Iía az (a) tengely pl. alulról jövő lökés által fölfelé mozgattatik, akkor a (c) eme­lők ugyancsak fölfelé lengenek és a iná­sik végükön befogott (f) rugókat a kilen­gésnek megfelelő szöggel csavarják el. Magától értetődik, hogy az (f) rugókat a hossztartókon kívül, azok mellett és eset­leg úgy is rendezhetjük el, hogy azokkal kisebb vagy nagyobb szöget zárnak be. A föltüntetett foganatosítási alaknál a rugók körülbelül a kocsi közepéig terjed­nek, de a rugók szükség esetében még hosszabbak is lehetnek, a midőn aztán a kccsi egyik oldalának két rúgója egymás mellett párhuzamosan vagy egymás felé hajlólag lehet elrendezve.

Next

/
Thumbnails
Contents