35734. lajstromszámú szabadalom • Patkókészítő gép

<r -Megjelent 1906. évi május hó 31-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMIIBG HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 35734. szám. XX/t>. OSZTÁLY. Patkókészítő gép. A/S. JANSENS HESTESKOMASKINE CZÉG BERGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 8-ika. A jelen találmány oly patkókészítő gé­pekre vonatkozik, melyeknél egy szögletes keresztmetszetű, megfelelő hosszaságú vas­darab egy hajlító szerkezettel meghajlítta­tik, azután a végeknek kigörbítése által sarkokkal láttatik el (ha a patkók sarkokkal készítendők) és végül egy sajtoló vagy zö­mökölő szerkezet segélyével zömököltetik és lyukakkal stb. láttatik el. A jelen talál­mány szerint szerkesztett gép az eddigi ily gépekkel szemben többek között az által tűnik ki, hogy a vasdarab a hajlítással egy­idejűleg a középtől a két vég felé egy­szersmind kinyújtatik, ill. kihengereltetik és pedig a függélyesen mozgatott hajlító du­gattyúnak és két a hajlító forma fölött elrendezett görgőnek együttműködése foly­tán. A gép, továbbá az összes részeknek oly sajátságos együttműködése által tűnik ki, mely teljesen önműködő munkamenetet eredményez. A mellékelt rajzokban a jelen találmány tárgyát képező gép egy foganatosítási alak­jában van föltüntetve. Az 1. ábra a gépnek hosszmetszete a külön­böző részeknek kezdeti helyzeténél. A 2. ábra ugyanily metszet, mely a gépnek főbb részeit abban a helyzetben láttatja, melyet azok a vasdarab meghajlítása után és a sarkokat formáló szerkezet működésbe­jövetele előtt elfoglalnak. A 3. ábra hasonló metszet a részeknek ez­után következő helyzeténél. A 4. ábra a részeket a végállásban lát­tatja. Az 5. ábra metszet az 1. ábrának A —B vo^ nala szerint balról nézve. A 6. és 7. ábrák részletrajzok. Á 8. ábra a kész patkót tünteti föl. Az (1) vasdarab (1. ábra), eleinte két (2) görgő hornyaiban fekszik, melyek két (4) karnak végén foroghatok. Ezen karok a gép­állványban kilendíthetően vannak ágyazva és egymással a (3) harántrúd (5. ábra) segé­lyével összekötve. A (6) hajlító dugattyú (1. ábra) a (7) vezetékekben a (8) emeltyű segélyével mozgattatik lefelé, melynek a beállítható (9) villában ágyazott (10) görgője a (12) főtengelyre ékelt (11) görbületi korong hatása alatt áll. A (6) dugattyúnak fölfelé mozgatását a lendíthetően ágyazott (13) kar eszközli, melynek (14) bütyke a (17) zömökölőt hordó (16) keresztfejnek (15) ütközője által működtetik. A (16) kereszt­fejet a (18, 19) excenterrúd és excenter­korong hajtja. A (6) dugattyú a (2) gör­gőkre fektetett vasdarabot, melyek ezen vasdarabnak kinyújtását és kihengerlését

Next

/
Thumbnails
Contents