35732. lajstromszámú szabadalom • Olaj-elválasztó légszivattyúkhoz

Megjelent 1906. évi május hó 31 -én . MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35782. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Olajelválasztó légszivattyúhoz. HILDEBRAND VILMOS MÉRNÖK RERLIN/M GROSSLICHTER­FELDEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 október hó 17-ike. Kompresszorok, és különösen olyanok, melyeknek hajtóműve olajfürdőbe merül, ebből nagyobb mennyiségű olajat vesznek föl, s így azt elvonják a szivattyú kenő­tartányából, minek következtében a gép­részek csakhamar fölmelegszenek. Jelen találmány szerint ezt az által kerül­hetjük el, hogy a nyomólégtartányba vivő csővezetékbe egy olajelválasztót csatolunk be, és ennek olajgyűjtőjét ismét a kom­presszorral hozzuk összeköttetésbe, úgy hogy a nyomóvezetékben összegyűlő olaj újból a kenőtartányba vezettetik és a kompresszor kenésére fölhasználtatik. Ehez akár olyan olajelválasztók alkalmazhatók, melyek idő­szakosan önműködőlég üríttetnek ki, akár pedig olyanok, melyeknél az olaj csekély levegő veszteség mellett állandóan egy kis nyíláson keresztül léphet ki. Az 1. ábra egy kompresszornak és egy ehez csatlakozó folytonosan kiürülő olajelválasztó­nak metszetét tünteti föl, a 2. ábra az olajelválasztónak egy más ki­viteli alakjának metszete, melynél az olaj­lebocsátás egy úszó által szabályoztatik, a 3. ábra egy oly olajelválasztónak met­szete, melynél az olajkibocsátó nyílás nyi­tása nyomólég segélyével történik és 4. ábra egy hasonló kiviteli alak, mely­nél a nyitást egy elektromágnes eszközli. Mint az 1. ábrán látható, a (b) kompresz­szor hengerbe fölszívott levegő, a dugattyú visszahaladásakor a kis (c) szelepet meg­nyitva, a (d) nyomóvezetékbe nyomúl. Eköz­ben az ezen vezetékbe csatolt kis (c) olaj­elválasztón kell áthaladnia, úgy hogy a vele ragadott olaj, illetve víz kiválik és az (e) olajelválasztó fenekén az úgynevezett olajgyűjtőbe összegyűlhet. Ez utóbbihoz egy a szivattyú kenőtartányához vezető (g) cső csatlakozik, mely az elválasztóval egy kicsiny (f) nyíláson át közlekedik. Ennélfogva a ki­választott olaj a (g) csövön keresztül állan­dóan a szivattyú kenőtartányába folyhatik vissza, a mit a fölötte levő levegő nyomása is elősegít. A 2. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál az olajelválasztó gyűjtőjének a (g) visszavezető csőbe vivő nyílása egy (h) szeleppel van elzárva. Ez a szelep czélszerűen egy (i) úszóval van összekötve, melyet az olaj mi­helyt elegendő mennyiségben meggyűlt, ön­működőlég fölemel. Az úszóval együtt a (h) szelep is folemeltetik, tehát a kiürítés is önműködőlég megy végbe. E mellett oly berendezést is alkalmazhatunk, hogy a sze-

Next

/
Thumbnails
Contents