35727. lajstromszámú szabadalom • Leszerelhető részekből alkotott füstcsöves kazán

Megjelent 1906. évi május hó 31-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI WÍW HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35727. szám. V/o/3. OSZTÁLY. Leszerelhető részekből alkotott füstcsöves kazán. BOURDEN KÁROLY MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 26-ika. Találmányom tárgya leszerelhető részekből | alkotott füstcsöves kazán, mely a tüzelő­anyag jó kihasználását teszi lehetővé, úgy mint az a füstcsöveskazánoknál általában jellemző és ezenkívül a föntartást épp oly mértékben megkönnyíti és a kazán üzemét épp oly biztossá teszi, mint amily könnyű és biztos a vízcsöves kazánoké. A kazánra jellemző alkotó elemeinek egye­sítési módja, ezek az elemek a legkülönbö­zőbb módon csoportosíthatók és így a leg­különbözőbb tipusú kazánok szerkeszthetők. A csatolt rajz 1. ábráján a találmány tárgyát képező kazán két elemének metszete látható, a 2. ábra az aprócsöves kazánok módjára az egyes füstcsőelemekből szerkesztett ka­zán hosszmetszete és a 3. ábra ugyanennek a kazánnak oldal­nézete a füstszekrény leszerelése után. A kazán füstcsőelemei az 1. ábra szerint meghajlított (1) hullámbádogból készülnek, úgy hogy lapos (2) szelencze képződik, me­lyet két végén a kazán (1', 1") csőfala zár el. A hullámbádog (3) hullámvölgyeinél me­revítések vannak alkalmazva, melyeket pl. a kazán üzemnyomásának megfelelően mé­retezett (4) köztartók és (5) szögecsek ké­peznek. | Ha ezeket az elemeket egymás mellett helyezzük el, a vízzel telt (2) szelenczék között a (3) hullámvonalak és (6) hullám­hegyek megfelelő elrendezése miatt a (7) csatornák által képezett füstcsőnyaláb kelet­kezik, úgy hogy leszerelhető elemekből al­kotott füstcsöves kazán képződhetik, mely­nek szerkezete attól függ, miként rendez­zük el az egyes elemeket. A csatolt rajz 2. és 3. ábráján példaké­pen egy fekvő aprócsöves kazánt szerkesz­tettünk ezekből az elemekből. Eme példánál a (2) elemek függélyes helyzetben egymás mellé vannak állítva, úgy hogy az elemek a kazán hosszanti irányában bizonyos szög alatt lejtenek. Mind­egyik elem fölső élén két csőcsonk van alkalmazva, a (8) csőcsonk a víz bevezeté­sére szolgál és az elem fölső élének leg­mélyebb pontján van elrendezve, míg a má­sik, a legmagasabb ponton fekvő elem a gőz elvezetésére szolgál. A (8 és 9) csövek a gőzdom és víztartály gyanánt szereplő (11) hengerhez csatlakoznak a (10 és 12) csövek útján, melyek közül az első a (11) henger alsó részébe torkolló (13) cső útján, a második pedig közvetlenül van a henger­j rel összekötve. i A (14) tűzhelyet elől alkalmas (15) ajtó

Next

/
Thumbnails
Contents