35713. lajstromszámú szabadalom • Gép színes díszítéseknek zománcozott fémtárgyakon való előállítására

Megjelent 1906. évi illájlls hó 14-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI f|Bg HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 85713. szám. XVI/e. OSZTÁLY­Gép színes díszítéseknek zománczozott fémtárgyakon való előállítására. GAENSLER IGNÁCZ GYÁROS TURINBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 30-ika. Zománczozott fémtárgyakat gyakran egyen­letes alapra rávitt szines díszítéssel szokás ellátni, mely egy egyszerű zománczbevo­natból áll. A jelen találmány tárgyát oly gép képezi, mely az ily díszítésnek tetszőleges több színben való előállítására alkalmas. A mellékelt rajzban a jelen találmány tár­gyát képező gépnek két foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a gépnek fölülnézete és részben metszete, a '2. ábra metszet az 1. ábrának x—x vonala szerint, a 3. ábra a gépnek végnézete és részben metszete, a 4. és 5. ábrák a gép egy másik fogana­tosítási alakjának vég- és oldalnézetét láttatják, a 6—9. ábrák részletrajzok, a 10., 11. és 12. ábrák az ezen géppel előállí­tott díszítéseknek formáit tüntetik föl, a 13. ábra az ugyanezen czélra eddig hasz­nálatban volt gépnek harántmetszetét láttatja. A 13. ábrában föltüntetett régi gép lénye­gében a hengeralakú (1) keféből áll, mely a (6) tengellyel való forgatás alkalmával a zománczfolyadékot tartalmazó (2) tartályba merül, A kefe ily módon a folyadékot ma­gával viszi és azt a (3) gát hatása folytán finom csöppeeskék alakjában a gép előtt el­helyezett díszítendő tárgyra fecskendezi. Ilyen géppel csak egyszínű pontokból álló díszítéseket lehet az illető tárgy alapján elő­állítani, mely a kemenczében előzőleg esz­közölt beégetés folytán a tárgyon megszi­lárdult. Ha több szinű pontozás kívántatik, akkor egymás után annyi géppel kell dol­gozni, mint ahány szín alkalmazandó. A pont­diszítést aztán természetesen be kell égetni. A 11. és 12. ábrában föltüntetett díszíté­seket eddig kézzel kellett készíteni. Ezen czélból a díszítés előállítására szolgáló fes­téket meglehetősen vastag vasdrótokkal el­látott kézi kefével, melynek drótjai vagy egyforma vastagok vagy különböző vastag­ságúak lehetnek, fecskendezik a beégetett alapszínre; ily módon a 12. ábrában föltün­tetett díszítés képződik, mely külömböző nagyságú foltokból áll. Ezen díszítésből a 11. ábrán föltüntetett díszítést akként léte­sítik, hogy a 12. ábra szerint már díszített tárgyat az oldalak felől gyönge lökéseknek vetik alá, mielőtt még a zománczfoltok meg­dermednek. A foltok ezáltal szétfolyva addig nagyobbodnak, míg majdnem az egész fölü­letet be nem födik, úgy hogy ebből a foltok között már csak egész keskeny, szabálytalan

Next

/
Thumbnails
Contents