35673. lajstromszámú szabadalom • Keretfűrész

Megjelent 1906. évi május hó lO-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI TOf iffi HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 35673. szám, VIII/c. OSZTÁLY. Keretfűrész. LANGFELDER V. GÉPGYÁRI CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junius hó 5-ike. A szokásos keretfürészeknél a fűrészelés a keretnek egyenes vonalú föl- és alámoz­gása folytán egyenes vonalú vágásokban történik. Ezen oknál fogva minden egyes j fürészfog a fatörzs vastagságának megfelelő lökethosszban szakadatlan munkát végez, amiért is oly fürészlapokat szokás alkalmazni, melyek csupán a lefelé járó löketnél füré­szelnek, hogy ily módon a fürészlapok a fölfelé irányított löketnél üresen járva, vagyis munkájukban szüneteltetve túlságos fölhevü­lés és gyors megrongálódás ellenében lehe­tőleg megvédessenek. A jelen találmány tárgyát már most oly keretfürész képezi, melynél az imént emlí­tett következmények nélkül oly fürészlapok alkalmazhatók, melyek a keret mindkét irányú löketénél fürészelnek. Ezt a találmány szerint oly elrendezéssel érjük el, melynek következtében a fürész­lapokat hordó keret a föl- és alájáró mozgás közben a fürészlapok síkjában ide-oda leng és pedig a függélyes keretrudak felező pontjain átmenő geometriai tengely körül. A keretnek és ezzel együtt a fürész­lapoknak ezen lengő mozgása folytán a fűrészelés nem történik egyenes vonalú vágásokban, hanem oly ívekben, melyekhez a fürészlapok élüknek mindig más-más pont­jávai érintőleg állanak. Elméletileg tehát mindig csak egy-egy és pedig minden pilla­natban egy másik fürészfog fürészel, mely I munka gyakorlatilag akként nyilvánul, hogy minden egyes fürészfog a fatörzs vastag­ságának csak igeri csekély tört részét kitevő lökethosszban dolgozik, a löket legnagyobb részében ellenben pihen. A fürészfogak tehát sokkal rövidebb ideig vesznek részt a fölhevülést okozó munkában és sokkal hosszabb ideig maradnak a kihűlést elő­segítő pihenő állapotban, amihez még az is hozzájárul, hogy az ívalakú vágás folytán a fürészpor sokkal könnyebben hull ki, mint az egyenes vonalú vágásnál és így a füré­szelésnél föllépő súrlódás is kisebb. A találmány tárgyát képező keretfürésznél tehát egyidejűleg több oly tényező jut érvényre, mely a keret mindkét irányú löketénél dolgozó fürészlapoknak alkalma­zását teszi lehetővé; az ily fürészlapoknak alkalmazása pedig azon előnynyel jár, hogy a fatörzs előretolása folytonossá és nagyobbá tehető és így a teljesítmény kisebb erő­szükséglet mellett sokkal nagyobb, mint az eddigi keretfürészeknél. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az

Next

/
Thumbnails
Contents