35672. lajstromszámú szabadalom • Vezeték elrendezés közlemények elektromos átvitelére

Megjelent 1906. évi május hó lOén. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35672. szám. VH/j. OSZTÁLY. Vezetékelrendezés közleményeknek elektromos átvitelére. KITSÉE IZIDOR VEGYÉSZ ÉS ELEKTROTECHNIKUS PHILADELPHIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 október hó 13-ika. Jelen találmány berendezésre vonatko­zik, mely közleményeknek elektromos ener­zsia segélyével való átvitelére, különösen a beszédnek távbeszélők útján való nagy tá­volságra való átvitelére szolgál. A találmány lényegét oly vonalvezeték szerkesztése és alkalmazása képezi, hogy az indukezió hatásai az átvitel mennyisé­gének és minőségének növelésére hasznosít­tatnak és mely hatások a statikus kapa­czitás hatásaival czélszerűen oly módon kombináltatnak, hogy az átvitel tekinteté­ben kedvező eredményeket érünk el. Az emiitett czél oly vezeték vagy kábel alkal­mazását teszi szükségessé, mely több szige­telt sodronyból áll, melyek egymással szo­rosan össze vannak sodorya, de egy ponton sincsenek fémes érintkezésben. Egyetlen áramkör vagy vonalvezeték számára czél­szerü bárom aránylag vékony sodronyt al­kalmazni. Azt találtam, hogy három vékony szigetelt sodrony, a szabadban vezetve több mértföldnyi távolságra igen kielégítő ered­ményt ad. A sodronyok szorosan összeso­dortatnak és pedig oly módon, hogy a sod­ronyok minden 5—7 mm.-nyi darabon egy­egy tekerületet képeznek. A sodronyokat czélszerű a vonalvezeték egész hosszában összesodorni. A sodronyok ellentétes végei a vezeték két végén a műszerekhez vagy készülékekhez kapcsoltatnak, mi mellett két sodrony egy-egy ellentétes vége szabadon van hagyva. Az átvivő áramoknak vagy impulzusok­nak a fönt leirt vezetékben előállított, az elektromos átvitelt czélszerűvé és gazdasá­gossá tevő hatásai nem alapszanak valamely különleges elméleten. Elegendő azt kijelen­teni, hogy úgy az ön-, mint a kölcsönös elektromos indukezió fontos szerepet játszik az átvitelnél és hogy az indukeziót a sta­tikus kapaczitás és az ezzel való összemű­ködés nagyobb vagy kisebb mértékben vál­toztatja. A találmány nincsen a leirt részletekre, elrendezésekre és méretekre korlátozva, a mennyiben utóbbiak a különböző követel­ményeknek megfelelően választhatók. Ma­gától értetődik; továbbá, hogy a találmány nincsen közlemények átvitelére korlátozva, a mennyiben enerzsiának elektromos úton, váltakozó vagy intermittáló áramokkal tör­ténő átvitelére is alkalmas. A mellékelt raj­zokon az 1. 2. és 3. ábrák áramköröknek a találmány értelmében való átvitelét váz­latosan mutatják.

Next

/
Thumbnails
Contents