35669. lajstromszámú szabadalom • Önműködő szabályozó ellenállás

Megjelent 19Q6. évi május hó lO-én. MAGY. fkfr KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 35669. szám. Vll/g OSZTÁLY. Önműködő szabályozó ellenállás. CONSOLIDATED RAILWAY ELECTRIC LIGHTING & EQUIPMENT C° CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 29-ike. Jelen találmány tárgyát önműködő áram­szabályozó ellenállás képezi, melynél az ellenálláskontaktus karjának egyik vagy másik irányban való forgása kilincsmű se­gélyével történik, amelyet egy excenter és egy elektromágneses szerkezet működtet. A szóban forgó ellenállás különösen világí­tási elektromos áramok szabályozására szol­gál. Ösmeretesek ily készülékek, amelyek­ben szolenoidok helyett elektromágneseket alkalmaznak a reosztát kai-ját működtető excenterek, kilincsek befolyásolására, de ezen készülékeknél rendesen két mágnes és két excenter szolgál mindegyik kilincsmű számára. Jelen találmány tárgyát már most oly önműködő szabályozóellenállás képezi, mely­nél az ellenállás kapcsoló karjára szerelt kilincskerék egyetlen elektromágneses ké­szülék által befolyásolt szerkezet segélyével mozgattatik. A találmány tárgyának egy vonatvilágí­tási berendezésekre szolgáló példaképeni foganatosítási alakja van a mellékelt rajz­ban föltüntetve, melynél az áramot a kocsi­tengely által hajtott dynamogép szolgál­tatja és melynél két szabályozási ellenállás van elrendezve, melyek közül az egyik a lámpákat tápláló áram, a másik pedig a dynamogép gerjesztőáramának szabályozá­sára szolgál. A mellékelt rajzban 1. ábra a készülék alaprajza a tok födelének eltávolítása után, 2. ábra a készülék oldalnézete az 1. ábra (z) nyila irányában nézve, mimellett a tok és a jobb oldalon föltüntetett ellenállás met­szetben látható, 3. és 4. ábra az 1. ábra x5 —x3 ill x*—x4 vonalai szerinti keresztmetszetei, 5. ábra kapcsolási séma, 6. ábra pedig a (17) rúgót föltüntető rész­let. Amint az 5. ábrából látható, a berendezés olyan, hogy az áram szabályozása az áram megszakítása nélkül eszközölhető és hogy egyidejűleg szabályozható az áramerősség és a feszültség. Egy önműködő kapcsoló a dynamót össze­köti a világítóberendezéssel, amint a fe­szültség egy előre meghatározott határt elér. A berendezés a lámpákból, egy akkumu­látortelepből és egy kis elektromotorból áll, mely a lámpa és a gerjesztőáramkör szabá­lyozó ellenállásait mozgatja, az előbbit az áram feszültségének, az utóbbit az áram

Next

/
Thumbnails
Contents