35662. lajstromszámú szabadalom • Dagasztógép

Megjelent 1906. évi május hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRA.S 35662. szám. XVIIl/a. OSZTÁLY. Dagasztógép. GYÖNGYÖSI JÁNOS MOLNÁR BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junins hó 15-ike. Jelen bejelentés tárgyát dagasztógép ké­pezi, melynek segélyével a tészta dagasz­tása gyorsan és megerőltetés nélkül végez­hető. A gép, mely úgy kézi hajtásra, mint nagyobb kivitelben erőhajtásra rendezhető be, nagyon egyszerűen kezelhető és hasz­nálat után könnyen és alaposan tisztítható. A találmány tárgyának egy példakép kézi hajtásra alkalmas foganatosítása a mellékelt rajzon van ábrázolva és pedig részben né­zetben, részben hosszmetszetben. Az (a) állványon van elrendezve a (b) edény, mely a dagasztandó tésztaanyag föl­vételére szolgál. A (b) edény belsejében vízszintes síkban egymással ellenkező érte­lemben forgó (c, d) dagasztókarok vannak elrendezve. Ezen karok úgy vannak hajlítva hogy az alsó (c) karok a tészta anyagá1 ­alulról fölfelé, a fölső (d) karok pedig fölül­ről lefelé szorítsák. A(d) karok az átfúrt (f) tengelyen, a (c)karok pedig az (f) tengelyen átmenő (g) tömör tenge­lyen vannak megerősítve. A hajtószerkezet az edény födője fölött van elrendezve. Az (f) tengelyen a (h), a (g) tengelyen az (i) kúpos kerék van megerősítve ; ezen kerékbe kapaszkodik a vízszintes (n) tengelyre ékelt (k) kúpos kerék. A hajtás jelen példánál (m) kézi forgattyúval történik. A (h, i, k) kúpos kerék hajtóművet ter­mészetesen megfelelő védőburkolattal kell ellátni. A (p) födélnek az (s) sarok körül való fölemelése által a dagasztókarok a (b) edény­ből kiemelhetők és a tisztítás könnyen vé­gezhető. SZABADALMI IGÉNY. Dagasztógép, jellemezve az egymással ellen­tétes irányban mozgatott (e, d) dagasztó karok által, melyek egymással ellentétes irányú csavarfölület szerint vannak gör­bítve és a födél fölemelése alkalmával, azzal együtt a dagasztó edényből ki­emelkednek. (1 rajzlap melléklettel.) PAÜLAA nászvÉNtTta&Afite NYOMDAJA auLAFesTE*

Next

/
Thumbnails
Contents