35653. lajstromszámú szabadalom • Elektromos biztonsági berendezés vasutak számára

Megjelent 1906. évi május hó 9-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 35658. szám. V/a/2. OSZTÁLY. Elektromos biztonsági berendezés vasutak számára. WHYTE JOHN ALEXANDER FÖLTALÁLÓ TORONTOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junius hó 23-ika. Jelen találmány tárgyát elektromos vasúti biztosítás képezi, melynél a sinek mint elektromos áramvezetők nyernek al­kalmazást. A két sín egyike hosszában egy­mástól szigetelt blokkokra van osztva; a vágány mellett hasonló módon blokkokra osztott külön kontaktusvezeték halad. A vá­gány két síne egymással, továbbá ellenál­lások útján áll kapcsolatban, melyeken va­lamely áramforrástól folytonosan áram ha­lad át. A találmány czélja a haladó vonat loko­motivját oly jelző készülékkel fölszerelni, mely, a nélkül, hogy a vonal mentén külön jelzőkre volna szükség, a vonatvezetőnek önműkködően jelzi, ha a vonalon valami zavar vagy összeütközés veszélye forog fönn; a készülék továbbá úgy van alakítva, hogy a jármű fékei önműködően hatásra jutnak, a nélkül, hogy a kocsivezető által való működtetésre szorulnának. A mellékelt rajzokban a találmány tár­gya példakép vett foganatosítási alakja van föltűn tetve; 1. ábrán a jelzőkészülék belseje távlati képben van föltüntetve; 2. ábrán a vágányelrendezés és az egyes blokkok sematikus nézete az áram-út jelzé­sével kétvágányú pálya esetén; 3. ábrán az elrendezés hasonló sematikus nézete egy váltó helyén, 4. ábrán az egyvágányú pályán történt elrendezés sematikus nézete, 5. ábrán a jelt adó állomáskészűlék füg­gélyes metszetben, 6. ábrán pedig az állomáskészűlék elölné­zete, részben belső nézete van föltüntetve. Az (a) jelzőszekrény a lokomotivkocsin a vezető szeme előtt van megerősítve és elől (b) üveglemezzel van ellátva. Ezen lemez mögött képeztetik egy másik lemez által a (c) üreges tér, melyben a (d e) jelző karok vannak elrendezve, melyek az (f), illetve (g) orsókon vannak megerősítve. Ezen orsók forgathatóan vannak ágyazva és s-alakú (h), ill. (i) horgonyokkal vannak ellátva, melyek a (k), illetve (j) elektro­mágnesek pólusai között fekszenek. A (j) és (k) elektromágnesek a szeikrényfalon megerősített, keresztirányú (1), illetve (m) rudakon vannak megerősítve. A (h) és (i) horgonyokat tartó (f) és (g) orsókon az (n) spirálrugók vannak megerősítve, me­lyek másik végűkkel a (c) tér falára tá­maszkodnak, A rugók és a horgonyok a(d), illetve (e) jelzőkarok beállítására szolgál­nak, mint azt az alábbiakban ismertetni fogjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents