35637. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ércek és mindennemű kohótermékek szulfátizálására azoknak szulfátokkal való összeolvasztása segélyével

Megjelent 1906. évi május hó 7-én. MAGY, ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 35687. szám. Vll/d. OSZTÁLY. Eljárás érezek és mindennemű kohótermékek sulfátizálására azoknak SfulfátokkaJ való összeolvasztása segélyével DR ENKE ERNŐ KERESKEDŐ KATTÖWITZBÁN. Bejelentésének napja 1905 november hó 16-ika. Elsőbbsége 1904 november 17-ével kezdődik. A fémezink mindennemű hulladékainak, úgyszintén a czinkérczeknek natriumbisul­fáttal való pörkölését ajánlották már. Ámde éppen a fő dolgot, ami ugyanis egyedül teszi lehetővé az érezek és ezek előkészítési termékeinek ezen eljárás szerint gazdasá­gosan való földolgozását, nem ismerték föl, nevezetesen nem gondoltak arra, hogy a bisulfáttal való fölmelegítóst okvetlenül ama hőmérsékig kell folytatni, melynél a képző­dött vassulfát újból szétbomlik. Mivel pedig valamennyi czinkércz többé-kevésbé vasdús, főkép pedig a hulladéktermékek sok vasat tartalmaznak, ily módon sok kénsav ment veszendőbe a vasnál, miért is ezen eljárás ilyen anyagok számára gazdasági tekintet­ben teljesen értéktelen és gyakorlatilag nem is használtatott soha ezen érczeknél. Más oldalról azután a czink- és ólom sul­fidos érczei más fémekkel való keverékének földolgozását ajánlották, mikor is a hevítés­sel mindenesetre a képződött vassulfátdis­sociació — hőfokáig mentek, azonban a le­vegő oxygenjének fölhasználásával, melylyel vasoxydra és kénes savra való szétbomlásra törekedtek, mely kénes savat azután kénsavra tovább földolgozták. Itt ugyanaz a hátrány lép föl, mint a föntemlített eljárásnál, mert a vashoz kötött összes kénsav veszendőbe megy és a levegővel történt nagy mértékű hígítás folytán és az aránylag csekély mennyi­ségek miatt gyakorlatilag vissza nem nyer­hető, miért is ezen eljárás sem talált gyakor­lati alkalmazást. Ugyané hátránnyal bir azon további el­járás, melynél rézérczek vassulfáttal kezel­tetnek pyritek hozzáadása közben, ahol is a pyritek specziálisan arra szolgálnak, hogy a nyilt pörkölés folytán keletkező kénsav­veszteségeket pótolják. Amint tehát látható, valamennyi, e téren máig ismert eljárás egyéb hibákon kívül azon nagy hátránnyal bir, hogy a nyílt pörkölés folytán nagy kénsavmennyiségek mennek itt veszendőbe. A jelen találmány tárgyát már most az érczekből (oxydos és sulfidos érczekből), ezek keverékeiből, előkészítési hulladékaiból, pörkölési termékeiből, kohósítási ée fémhulla­dékokból stb. a fémek valóban gazdaságos kinyerésére alkalmas új eljárás képezi. Ezen új eljárás a következő: Az érczeket, előkészítési termékeket stb. olyan mennyiségű savanyú alkálisulfátokkal, főkép natriumbisulfátta], vagy vassulfáttal, vagy ezek keverékeivel keverjük, hogy az

Next

/
Thumbnails
Contents