35635. lajstromszámú szabadalom • Készülék elaltatásra (narkotizálásra)

Megjelent 1906. évi május lió 7-én. MAGY. KIK. SZABADALMI ^^^ HIV AT A L SZABADALMI LEÍRÁS 35635. szám. VH/e. OSZTÁLY. Készülék elaltatásra (narkotizálásra). DONSTON MONTAGUE HARRY FOGTECHNIKUS TOTTENHAMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 5-ike. Jelen talalmány chloraethyllel és hasonló j altatószerekkel való elaltatásra szolgáló ké- | szülékre vonatkozik és a találmány azt czé­lozza, hogy az altatószert az orvos min­denkor tökéletesen ellenőrizhesse és hogy az orvos a szert tetszés szerinti helyzetben minden szükséges mennyiségben és tetszés szerint gyorsan vezethesse a beteghez, mi mellett az altatószernek a küllégbe való elillanása folytáni veszteségek elkerültetnek és az altatószernek a külléggel való érint­kezés folytáni fölbomlása megakadályozta­tik, valamint az altatószer a készűlékré­szekre nem fejthet ki vegyi behatást. A chloraethyl eddigi alkalmazási módjá­nál a chloraethylből egy bizonyos mennyi­séget egy tartányba helyeznek, melyből a gőzök közvetlenül egy álarczhoz vagy száj­darabhoz haladnak és a beteg által beléle­geztetnek. A chloraethyl nagy illékonysága folytán a készülék megtöltésénél nagy mennyiségű gőz illan el; ezenkívül az al­tatószer az általa áthatolt és a légzőkészű­lékben tartalmazott levegővel keverődik. Ez pedig hátrányos és a jelen találmány által kiküszöböitetik. Minthogy a tökéletes elaltatáshoz szük­séges altatószermennyiség a beteg termé­j szetétől és állapotától függ, ennélfogva | gyakorlatilag nem állapítható meg előre, hogy az elaltatáshoz mennyi altatószerre van szükségünk. Ha az altatás megkezdése előtt kevés altatószert öntöttünk a készü­lékbe, akkor utóbbiba további altatószert kell utánönteni. E czélra eddigelé az ál­arczot a beteg arczárói le kellett venni, úgy hogy a beteg friss levegőt szívhatott be, a mi i-endszerint többé vagy kevésbbé nagy mértékű izgatást okoz. Ha ellenben sok altatószert öntöttek a légzőkészűlékbe, akkor a beteg nagy adagot szív be, a mi gyönge, vagy a betegség által elgyöngített betegeknél komoly, sőt néha végzetes kö­vetkezményekkel járhat. Jelen találmány értelmében az altatószert légmentes tartány tartalmazza, melyből az altatószer a szükséghez képest és folyto­nosan a légzőkészűlékhez vezettetik, a nél­kül, hogy levegővel érintkeznék, miáltal jobb eredményeket kapunk és az altatás lassan következik be, mi mellett az altatás a betegnek nem kényelmetlen és nem ve­szélyes, minthogy a beteggel csak a szük­séges altatószermennyiséget hagyjuk belé­legezni. Ha az altatószer veszélyessé válnék, akkor az orvosnak a veszélyt jelző jelensé-

Next

/
Thumbnails
Contents