35627. lajstromszámú szabadalom • Gyújtószerkezet lámpások és más effélék számára

Megjelent 1006. évi május hó?-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 35627. szám. II/g. OSZTÁLY. Gyújtószerkezet lámpások és más effélék számára. DR MED. THIERFELDER MARTIN ZWICKAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 november hó 3-ika. Jelen találmány tárgyát különböző formájú és rendeltetésű lámpások számára szolgáló oly gyújtószerkezet képezi, melynél a lám­pást meggyújtó gyufa, az által, bogy a dörzs­fölületét a lámpás belsejébe helyezzük, ott bent gyul meg. A gyufát a lámpás falának megfelelő helyén alkalmazott, lehetőleg kis nyíláson vezetjük be, s a lámpásban egy megfelelő helyen alkalmazott dörzsfölületen végig vezetjük, úgy hogy a meggyulás pil­lanatában a gyufa elülső végével közvetle­nül a kanócznál van és így a lámpás gyors, biztos és könnyű meggyújtását eszközli. Régi lámpásoknál a gyufa bevezetésére an­nak valamely meglevő nyílását használ­hatjuk. Jelen találmány rendeltetése tehát azon régi, általánosan elismert bajon segíteni, hogy sok esetben, mint szélben, esőben a szabadban a gyufa meggyújtása a lámpáson kívül, annak bevezetése az ezen czélra föl­nyitandó lámpásba és a kanócz meggyújtása szinte lehetetlen, a mennyiben a szél és esetleg becsapódó eső a gyönge gyufalán­got vagy az alig meggyúlt kanócz lángját eloltja, még mielőtt a lámpás bezárását esz­közölhettük volna. Következőkben példaként leírjuk ezen szer­kezet egy kiviteli alakját egy használatos kerékpárlámpáson alkalmazva. Az 1. ábra a lámpás oldalnézete, a 2. ábra a lámpás elölnézete s részben met­szete, a 3. ábra a lámpás főiülnézete a gyujtó­szerkezetnek használaton kívüli, nyugalmi helyzetében a sapka levétele után, a 4. ábra a lámpás fölülnézte, a gyujtó­szerkezetnek a meggyújtáshoz kész, tehát a használati helyzetében. Az 5., 6. és 7. ábrák a külön gyújtószerkeze­tet tünteti föl nagyobb léptékben, különböző nézetben. Oly lámpásoknál, melyeknek falán a gyufa­szál bevezetésére megfelelő nyílás, gyujtó­lyuk már meg van, mint pl. a legtöbb ke­rékpárlámpásnál, a kis, kerek oldalablakocska a gyújtó szerkezet fölszerelésére fölhasznál­ható; ha ilyen nincsen, a lámpás fenekén egy olyan lyukat kell kivágni, melyen át a lángzó a lángralobbant gyufaszállal lehe­tőleg könnyen elérhető. Az itt bemutatott (a) lámpáson az említett kis oldalablakok megvannak s azért a baloldali (b) abla­kocska gyujtólyuknak van kiképezve, mivel­hogy a baloldalt föl és leszálló kerékpáros­nak legjobban kézhez áll, a mellett a szer-

Next

/
Thumbnails
Contents