35559. lajstromszámú szabadalom • Gyúró-, keverő- és habverőgép

Me-lelent 1906. évi április hó 3Q-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 35559. szám. XVlII/a. OSZTÁLY. Gyúró, keverő és habverő gép. BAUMGARTNER, SZÜL. VALENTA MARY, GYÁROS NEJE LAIBACHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 13-ika. Jelen találmány tárgya tészták gyúrására vagy keverésére és tojásfehérjéből hab ve­résére szolgáló gép. A találmány lényege abban áll, hogy az edény fölé állítandó s egy forgástengely által hordott szerszámok­kal dolgozó gép váza, a forgástengelyt s ennek hajtóművét tartó fölső részből és az ezen részhez képest sugárirányban elmoz­dítható lábakból áll, melyeket ismét sugár­irányban elmozdítható saruk hordanak, úgy hogy a gépváz alatt különböző nagyságú és alakú edények állíthatók föl és rögzít­hetők. A munkaeszközök a forgástengel­lyel az ismert módon kicserélhetően és be­állíthatóan vannak összekötve. A mellékelt rajz jelen gépnek egy példa­képem foganatosítását a bal oldalon rész­ben átmetszve tünteti föl. Az (1) forgástengelyt, mely (2) rúgós mo­torral vagy más alkalmas hajtóművel van összekötve, az utóbbival együtt a gépváz fölső része hordja. A gépráz fölső része pl. három vagy négy (3) oszlopból áll, melyek alul vízszintesen és sugárirányban kifelé hajlított s (5) hosszhasítékkal ellátott (4) karokban végződnek. Ezen fölső váz (6) lá­bakon nyugszik, melyek fölső végükön su­gárirányban befelé hajlított és ugyancsak hasítékkal ellátott (7) karokat hordanak. A (4) és (7) karok hasítékaiban a (8) szorító csavarok négyszögletes részei vezettetnek, melyek (9) szárnyas csavaranyák segélyé­vel rögzíthetők. A (6) lábak alsó s ismét vízszintesen és sugárirányban kifelé hajló (10) karjai (11) sarukon nyugosznak s a (10) karok és (11) saruk szintén (12) szorító csa­varokat vezető hosszhasítékokkal vannak ellátva. A gépet tehát kifelé állított (6) lá­bakkal és (11) sarukkal valamely (13) edény fölé állíthatjuk s azután a (6) lábakat és (11) sarukat az edényig befelé tolhatjuk, úgy, hogy az edény szilárdan tartassék. Az (1) forgástengelyre ismert módon, egy magassági irányban beállítható munkaesz­köz, pl. (14) fogazott gyűrű s egy vagy több, sugárirányban beállítható (15) tartó van erősítve, mely utóbbiak másféle (16) eszközöket pl. habverőket hordanak. A je­len esetben pl. a (15) tartók és (16) munka­eszközök hasítékokban, szorító csavarok se­gélyével állíthatók be. A (6) lábak és (11) saruk elmozdítható volta lehetővé teszi, hogy különböző alakú és nagyságú edények egyszerű és biztos módon legyenek beállíthatók és rögzít­hetők.

Next

/
Thumbnails
Contents