35517. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses úton működtetett melegbeeresztő szelep fűtési és szellőztetési célokra

Megjelent 1906. évi április hó 35-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35517. szám. 1I/C. OSZTÁLY. Elektromágneses úton működtetett melegbeeresztőszelep fűtési és szellőztetési czélokra. KAEFERLE FRIGYES MÉRNÖK HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 október hó 11-ike. A fűtési és világítási iparban már régóta arra törekszenek, hogy valamely helyiség hőmérséklete az utóbbi emelkedése és sü­lyedése iá'ltal önműködően szabályozódjék. Ezideig azonban e téren még nem jutot­tak gyakorlati eredményre. Az említett czél elérésének eddigi ne­hézségeit — a melegbeeresztő szelep te­kintetében— a jelen találmány kiküszöböli. A találmány tárgyát képező melegbe­eresztőszelep elektromos úton működtette­tik. Melegközlő-, illetve fűtőközeg gyanánt gőz, meleg víz vagy levegő is alkalmaz­ható. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrájában két elzáró szelep metszete van föltüntetve, me­lyeken a fűtőközeg a nyilak irányában áramlik át. Az 1. ábra függélyesen elren­dezett (V) szelepet mutat, melynek (K) sze­lepteste összsúlya és a fűtőközeg nyomása folytán záródik. A szelep nyitását (k) elek­tromágnes eszközli, ha utóbbit ismert mó­don elektromos áram gerjeszti. Ezen szelep különlegessége a szelepürés a szeleptest kiképezésében, valamint az elektromágnesnek a szeleptokon oly módon való elrendezésében áll, hogy az elektro­mágnes közvetlenül f ejthet ki hatást a sze­leptokban elrendezett szeleptestre. A (K) szeleptest oly szerkezettel bír és a szelepürben oly módon van ágyazva, hogy a szeleptest egyik része sem hatol át a szeleptok falán, miért is tömítésekre nincs szükség. A szeleptestnek csakis ily módon adhatunk oly akadálytalan mozgást, hogy elektromágneses úton működtethető. Hogy az elektromágnes a szeleptestet közvetle­nül befolyásolhassa, az elektromágnest a szelephez oly közel rendezzük el, hogy erő­vonalai közvetlenül magára a szeleptestre, illetve az utóbbi tengelyén megerősített (P) vaslemezre hatnak és a szeleptestet a szelepfészekről fölemelhetik. Az elektro­mágnes és a szelepür között szükséges gőz-, illetve vízmentes (S) válaszfal — melynek az elektromágnes erővonalait a (P) vasle­mez felé vett útjokban nem szabad gá­tolnia — czélszerűen csillámból készül, mely az említett követelményeknek eleget tesz. Ezenkívül :a csillámfal nem megy tönkre és a csillám az egyedüli anyag, mely váltakozó áram behatása mellett nem okoz zörejt. A 2. ábrában föltüntetett szelep vízszin-

Next

/
Thumbnails
Contents