35464. lajstromszámú szabadalom • Bajuszkötő

Megjelent 1906. évi április hó 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI IH FF I HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 35464. szám. III/b. OSZTÁLY. Bajuszkötő. DAHLSTRÖM GYULA FŐHADNAGY NYITRÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 november hó 2-ika. A bejelentés tárgyát bajuszkötő képezi, mely az összes eddig ismertektől lényege­sen eltér, a mennyiben a bajusz nem köz­vetlenül az arczbőrre, hanem egyenesen álló lapokra lesz lekötve, mely lapokra erő­síttetik a tulajdonképeni bajuszkötő, úgy hogy a bajusz két sima lap közé lesz szo­rítva. Minthogy az említett lapokat tartó gummíszalagok a tarkóban kapcsoltatnak össze, a tulajdonképeni bajuszkötő pedig ezen lapokra erősíttetik, nyilvánvaló, hogy az eddigi bajuszkötőknek a fülekre való függesztése, a mi el nem kerülhető és igen kellemetlen érzést kelt, teljesen mellőzte­tik. Ezen bajuszkötőnek nagy előnye még, hogy bármilyen nagy bajuszra is alkalmas, a mennyiben csak a lapokat kell nagyobbra készíteni. A bejelentés tárgya egy példakép vett foganatosítási alakja mellékelt rajzon van ábrázolva és pedig: 1. ábrán elülnézetben; 2. ábrán hátulnézetben; 3. ábra pedig részletet tüntet föl. A bajuszkötő tulajdonképen két főrészből áll, melyek egyikét a czélszerűen alumí­niumból, celluloidból vagy más könnyű anyagból készült, megfelelő (2, 3) kengye­lekkel összetartott (1) lapok képezik. Az (1) lapok és a (2, 3) kengyelek czélszerűen egy darabból készülnek. Ezen (1) lapok hátsó oldalán az arczhoz simuló (4) toldatok van­nak elrendezve, melyekhez a tarkóban összekapcsolandó (5) gummíszalagok csatla­koznak. Az (1) lapok belső szélein (6) fésűk lehetnek elrendezve, melyek a bajusz közé tolva annak a lapokra való egyenletesebb ráfektetését megkönnyítik. A bajuszkötő másik részét a tulajdonképeni (7) kötő ké­pezi, mely az eddigiektől csak annyiban különbözik, hogy végein, a mint a 2. és 3. ábrán látható, lapos (8) gummiszalagok­kal van ellátva, melyek a (9) kapcsok se­gélyével az (1)lapokra kapcsoltatnak; hosz­szabb bajusznál nagyobb (1) lapokat és hosszabb (7) kötőt alkalmazunk vagy a (7) kötőből esetleg kiálló bajuszt a (10) pót­szalagokkal (2. ábrán jobboldalt pontozva) kötjük le. A tulajdonképeni (7) kötő az 1. ábrán eredmény vonallal van jelezve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Bajuszkötő, jellemezve a (2, 3) kengye­lek által összetartott, elálló (1) lemezek, továbbá az arczhoz simuló (4) toldatok, végül a tarkóban való megerősítésre szolgáló, a (4) lemezekhez csatlakozó (5) gummíszalagok által, mi mellett a bajusz

Next

/
Thumbnails
Contents