35451. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ambroidból vagy efféléből álló kúpos vagy lépcsőzetes szivar-, szivarkaszipka, vagy szopóka, vagy szopókatoldatok előállítására

Megjelent 1906. évi április lió 31-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 35451- szám. vi/e. OSZTÁLY. Eljárás ambroidból vagy efféléből álló kúpos vagy lépcsőzetes szivar-, szivarka­szipkák vagy szopókatoldatok előállítására. ANTON SPILLER GYÁRI CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junius hó 19-ike. Kúpos vagy lépcsőzetes tárgyaknak am­broidból vagy efféléből való előállítására egyrészű sajtoló formákat alkalmaznak, me­lyek akként vannak egymáshoz sorozva, hogy szűk csatornák útján összekötött saj­toló tereik egy irányban fekszenek. Ennek az eljárásnak azonban az a hátránya, hogy az anyag a sajtoló berendezéstől távolabb fekvő formarészekben az egyes sajtoló te­rek között lévő szűk összekötő csatornák következtében jobban összesűríttetik, minta sajtoló berendezéshez csatlakozó formaré­szekben, úgy hogy az előbb említett forma­részekből kilépő alakított tárgyak megmun­kálása, különösen meghajlítása nagy nehéz­séget okoz. Ezen egyrészű formák további hátránya abban áll, hogy bennük megosz­tott, vagy domború díszítésekkel bíró tár­gyak nem állíthatók elő. A jelen találmány tárgyát eljárás képezi kúpos vagy lépcsőzetes szivar-, szivarkaszip­káknak avagy szopókatoldatoknak ambroid­ból vagy efféléből való előállítására, mely­nél az említett hátrányok ki vannak küszö­bölve és mely abban áll, hogy többrészű formában öntés vagy sajtolás útján egv vál­takozva vastag és vékony végeivel össze­kötött szipkákból álló rudat állítunk elő és ezt megfelelő módon egyes szipkákká vág­juk szét. A csatolt rajz példaképen egy ezen eljá­rás foganatosítására alkalmas kétrészű öntő­formát és az alakított tárgyat ábrázolja. Nevezetesen az 1. ábra a formafelek egyikét, a 2. ábra az 1. ábrához képest 908 -kal el­forgatott függélyes metszetet, a 3. ábra az 1. ábra A—B metszetét és a 4. ábra a 2. ábrához tartozó föliinézetet láttatja. A két (a) és (b) formafél ismeretes mó­don, például csapok segélyével van egymás­sal összekötve. Az alakított (c) tárgyat a (d, e, f) vonalak mentén egyes szipkákká vágjuk szét. Az 1. ábrán vonalkázottan föl van tün­tetve egy ezen alakított tárgyból előállított kész szopókatoldat. Az öntés egyrészt homogén anyagot szol­gáltat, másrészt pedig a kétrészű forma kö­vetkeztében megosztott vagy domború dí­szítésekkel ellátott szipkák is előállíthatók. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás ambroidból vagy efféléből álló kú­pos vagy lépcsőzetes, mindenesetre meg­osztott vagy domború díszítésekkel ellá-

Next

/
Thumbnails
Contents