35434. lajstromszámú szabadalom • Eljárás parafalemzeknek szöveteken, bőrön és más hasonló anyagon való fölerősítésére

__ Megjelent 1906. évi április hó 21-én. ' MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35434. szám. I/c. OSZTÁLY. Eljárás parafalemezeknek szöveteken, bőrön és más hasonló anyagon való föleró'sítésére. SOGIÉTÉ ANONYME DU GRIMSON CZÉG CHARENTONBAN. Pótszabadalom a 31848. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 október hó 16-ika. A 31848. számú törzsszabadalomban oly eljárás vált ismeretessé, melynek segélyé­vel szöveteken, bőrön és más hasonló anya­gokon parafalemezeket lehet fölerősíteni, mely ily módon előállított termék nagyon sok különböző czélra alkalmazható. Hogy a fölerősítés lehetséges legyen, a a törzsszabadalom szerint a finom lemezekre vágott parafát benzin, terpentinszesz vagy széndisulfid, glicerin, paragummi és sósav keverékében hosszabb ideig áztatjuk és az­után az egyes lemezeket valamely petróleum­éterből, kaucsukból és acetonból álló keverék segélyével fölragasztjuk a szövetre, bőrre stb. Pótszabadalmunk tárgya már most emez eljárás oly foganatosítási alakja, mely lehe­tővé teszi, hogy a parafalemezeket kaucsuk csíkokkal vagy kaucsukréteg közbeiktatásá­val valamely tetszőleges szövettel kössük össze. Ebből a czélból a föntebb jelzett módon előállított parafalemezeket először oly ké­miai reagensek hatásának vetjük alá, me­lyek a parafalemezekből az ásványi anya­gokat eltávolítják, azután pedig a lemeze­ket mintegy három óráig 1000 g. benzinből és 15 g. tiszta paragummiból álló fürdőben áztatjuk, szárítórácsokra terítve megszárítjuk és csak teljesen megszárított állapotban dol­gozzuk föl tovább. A fölragasztásra valamely tetszőleges, kaucsukot tartalmazó ragasztóanyagot hasz­nálunk, oly szöveteknél azonban, melyek magas hőmérsékletnek vannak kitéve vagy mechanikailag nagymértékben igénybe véve, súrú kaucsukragasztékokat használunk. Mikor a fölragasztás megtörtént, a kau­csukot tartalmazó ragasztóanyag használatá­val fölragasztott parafát és az ennek alap­ját képező szövetet vulkánozzuk, minek kö­vetkeztében a kaucsuk a szövettel és para­falemezzel egy egységes egésszé forr össze, mely magas hőmérsékletnek is ellenáll, ezen­kívül pedig azt is meggátoljuk, hogy a parafa lyukacsain kinyomult kaucsuk raga­dós maradjon. A vulkánozást tetszőleges ismert módon, autoklávokban, meleg kamarákban vagy me­leg sajtók segélyével lehet végezni. A használt kaucsukot tartalmazó ragasztó­anyagokhoz a vulkánozáshoz szükséges ként is hozzákeverhetjük, a ragasztóanyag maga pedig egyrészt az alkalmazott gummiféleség (paragummi, angol gummi, afrikai kaucsuk stb.), másrészt pedig a használt oldószer \

Next

/
Thumbnails
Contents