35424. lajstromszámú szabadalom • Készülék fényképeknek, rajzoknak, írásjeleknek és hasonlóknak telegráfikus átvitelére

Megjelent 1906. évi április hó 31-én. MAGY. jfo KIR. SZABADALMI ftf iffi IIIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 35424. szám. vil/j. OSZTÁLY. Készülék fényképeknek, rajzoknak, írásjeleknek és hasonlóknak telegrafikus átvitelére. CARBONNELLE HENRI ELEKTROMÉRNÖK UCCLEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 19-ike. Jelen találmány az úgynevezett elektro­mos távfotografia keretébe tartozik s tár­gyát fényképeknek, rajzoknak, írásjelek­nek és hasonlóknak teleigrafik'us úton való átvitelére szolgáló újszerű készülék képezi, mely az által van jellemezve, hogy az ere­deti fénykép (pozitív, vagy negativ film), mely forgatható üveghengerre van ráerő­sítve, egy, a henger belsejében hosszirány­ban mozgatott állandó fényforrás által min­den egyes pontján egymásután világíttatik meg -és az eredeti fényképnek világos ré­szein áthatoló fénysugarak egy, a henge­ren kívül alkalmazott, a fényforrással együtt mozgatott és az adó- és vevőkészü­lék áramkörébe beiktatott selencellára es­nek és ezt az eredeti fénykép világos és sötét helyeinek megfelelően jobban, vagy kevésbbé jobban megvilágítják. A selencel- j Iának ezen különböző megvilágításából ke­letkező ellenállá sváltozás ok a villamos áram által a vevőkészülékre vitetnek át, mely­nél egy tekercsnek belsejében lenghetően alkalmazott tükör a selencellának ellenál­lásváltozásai következtében működésbe ho­zatik és egy kívülről jövő fényforrásnak sugarait egy kis nyíláson át az ugyancsak forgó fölvevő filmre vetíti, vagy, ha az eredeti fénykép a fénysugarakat nem ereszti át, a fölvevő filmet sötéten hagyja. A mellékelt rajzokon a találmány tár­gyának egy kiviteli alakja, valamint példa­képen egy néhány módosítás van föltün­tetve. Az 1. ábra az adókészülék hosszmetszetét, a 2. ábra fölülnézetét, a 3. ábra pedig keresztmetszetét mutatja, a 4. ábrán a vevőkészülék hosszmetszete, az 5. ábrán fölülnézete, a 6. ábrán pedig keresztmetszete van áb­rázolva, a 7. ábra a vevőkészülék kiegyensúlyozá­sára szolgáló ellenállások sémáját, a 8. és 9. ábrák pedig a vevőkészülék fő­részének két módosított kiviteli alakját tüntetik föl. j A készülék (1. ábra) a fonográfoknál gyakran alkalmazott (1) keretből, vagy állványból áll, melyben a (2) sebességsza­bályozóval és (3) rúgómótorral bíró óramű van alkalmazva. A (4) hajtótengelyről a forgást az (5) tengelyre és (6) csavarra a (7) fogaskerekekkel visszük át. Ezen magában véve ismeretes szerke­zetre nézve, csak azt kell megjegyezni, hogy az óraműnek a legnagyobb pontos-

Next

/
Thumbnails
Contents