35415. lajstromszámú szabadalom • Eszköz a korrozió megnehezítésére és a szivárgás megakadályozására hullámlemezeknél a csapszöglyukak körül

Megjelent 1 ÍH>6. évi április hó 17-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35415. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Eszköz a korrozió megnehezítésére és a szivárgás megakadályozására hullám­lemezeknél a csapszöglyukak körül. FRANK GEORGE PRICE MÉRNÖK CALCUTTÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 17-ike. Jelen találmány hullámlemezeknek föl­szerelésénél használt eszközre vonatkozik, melynek czélja a szivárgást megakadályozni és a korróziós hatást a csapszöglyukak kö­rül a födetlen fémre megnehezíteni. Erre a czélra egy köralakú, üreges, saj­tolt vagy más módon alakított fémkupa­kot használunk, melynek közepén a csap­saög fölvételére szolgáló furata van. Ezen kupak magassága olyan és a fémnek, melyből készül, oly rugalmasnak kell len­nie, hogy a mikor a kupakot a csavarral a hullámlemez gerinczére erősítjük, az e közben érvényesülő nyomás a kupak szé­leit azon a két ponton, hol a gerincczel érintkezik, széjjel nyomja és előidézi azt, hogy a kupak széleinek többi részei a le­mez ferde felületeihez simuljanak és szo­ríttassanak. Minél kisebb a hullámlemez görbületi sugara, annál jobban feszül szét a kupak a gerinczen és szélei teljes pon­tossággal simulnak a görbülethez, teljesen becsavarva pedig köröskörül a lemezhez szo­rulnak, úgy hogy a kupak és a lemez kö­zött vizet át nem eresztő összeköttetés lé­tesül. Hasonlóképen, ha a kupakot a le­mez gerinczei közötti mélyedések valame­lyikébe csavaroljuk, az szintén körösikörül a hullámlemezhez simul. A kupak alakjá­nak ezen fokozatos módosulása, melynek folytán araiak körkeresztmetszete kissé el­liptikussá lesz, képezi a találmány lénye­gét és lehetővé teszi azt, hogy a kupak bármilyen, akár homorú, akár domború görbe fölülethez hozzásimuljon. Görbített alátétlemezeket már ezelőtt is igen sok­féle czélra használtak, azonban ilyen alkal­mazkodási képességgel bíró eszközöket az ismertetett czélsaerű módon eddig nem al­kalmaztak. A kupak furata czélszerüen kis, fölfelé nyúló karimával van ellátva, oly czélból, hogy tökéletes és biztos érintkezés léte­süljön a csapszög fejével, mely a karima befogadására szolgáló horonnyal van el­látva. A karima a csapszög fejének ezen hornyába illeszkedik és vízálló tömítést lé­tesít. Ebből következik, hogy a víz két­ségtelenül nem juthat a galvanizált lemez­nek a kupak által f ödött f ölületéhez és így annak korrodáló hatása a fémnek a lyukát környező repedezett, illetve védetlen ré­szére megakadályoztatik. Ez fontos azért, mert a lyukasztásnál a fém nyúj tátik és a galvánikus bevonat megsérülvén, a lemez a lyuk körül korrózióknak van kitéve.

Next

/
Thumbnails
Contents