35380. lajstromszámú szabadalom • Javítás kettős működésű szelepes vezérműves gőzmótorokon

Megjelent 1906. évi április lió 17-én. MAGY KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS B5380. szám. V/d/l- OSZTÁLY. Javítás kettős működésű szelepes vezérműves gőzmótorokon. SERPOLLET LEÓ MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1005 augusztus hó 26-ika A különösen automobiloknál használatos | egyszerű működésű szelepes vezérműves | gőzmótoroknál a hajtótengely körül elhe- j lyezett olajfogóban (carterben) lévő olaj a mozgásban lévő részek által a gőzhenge- : rekre fécskendeztetik, a mi a gőznek ká­ros kondenzációját vonja maga után és azonkívül az olaj hőmérsékének gyors emel­kedését eredményezi, a mi által egyszer­smind a mozgásban lévő részek és a csap­ágyak is fölmelegszenek; azonfölül a du­gattyúk mellől kiszabaduló gőz összekeve­redik az olajjal és jelentékeny veszteséget okoz. Végül az olaj minden egyes löketnél rátapadván a hengerekre, a kiszabaduló gőz azt magával ragadja, a mi ugyancsak nagy veszteséget okoz. Ily módon tehát jelenté­keny mennyiségű olaj használtatik föl, és azonfölül az olaj erősen fölmelegedvén, a kenés tökéletlen lesz. Jelen találmány tárgya egy oly kettős működésű és szelepes vezérműves gőzmo­tor, melynél különleges szerkezeténél fogva, mindenfele olajveszteséget, az olaj elfecs­kendezéséből származó lehűlést és az olaj­nak fölmelegedését el lehet kerülni. A moz­gásban lévő részek (a főtengely, forgattyú, hajtórudak, a vezértengely stb.) teljesen el vannak különítve a meleg forrástól, az olaj hidegen marad az olajfogóban (carter­ben), a mi a részeknek tökéletes kenését biztosítja és mindenféle olaj veszteséget ki­zár. A csatolt rajz a találmány szerinti két­hengeres motornak egy példaképeni foga­natosítását tünteti föl, de önként értető­dik, hogy a mótor egy hengerrel vagy tet­szőleges számú hengerrel is készíthető. Az 1. ábria függélyes metszet, a 2. ábra A—A vonala szerint metszve; a 2. ábra fölülnézet részben metszve, a 3. ábra egy részletrajz, mely a gőzelve­zetésnek általános elrendezését és a 4. ábra egy megfelelő részletrajz, mely a gőz bevezetésének elrendezését tünteti föl. Az összekapcsolt hengerek egyike (a)-val, a másik pedig (b)-vel van jelölve. Mind­egyik hengerben egy-egy (c) dugattyú mo­zog, melynek rúdja nem kóctöimítésen, ha­nem egy (d) vezetéken halad át, mely ve­zeték párhuzamos körcsatornákkal van el­látva, melyekbe az olaj egy olajtartóból (g) csatornán keresztül nyomás alatt be­szoríttatik. Minthogy az olaj a dugattyú­hoz legközelebb eső, körcsatornához érke­zik, az a kitóduló gőz által lassanként a többi körcsatorna felé szoríttatik. Az az olajmennyiség, mely végül a vezetékből ki-

Next

/
Thumbnails
Contents