35379. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági gyújtókészülék

Megjelent 1906. évi április lió 17-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35879. szám. XlX/g. OSZTÁLY. Biztonsági gyújtókészülék. ROBURITFABRIK WITTEN A. D. RUHR G. M. B. H. CZÉG RUHR/M WITTENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 9-ike. Jelen találmány tárgya biztonsági gyújtó­készűlékre vonatkozik; mely a gyújtási, robbantási és lőszeripar minden terén al­kalmazható. A találmány tárgya, a mely a mellékelt rajzon van föltüntetve, egy al­kalmas hüvelyből, a gyúelegyet hordó csap­pantyúból vagy általában a gyúelegyből és a dörzsölő készülékből áll, mely utóbbit lényegében egy megfelelő alakú mozgékony dörzsölőhuzal alkotja. (a) az egész készüléket fölvevő kéregpa­pirhüvely, a melyben a gyújtó zsinór vég­ződik. Az (a) hüvely fejében a (b) csap­pantyú van elhelyezve és megerősítve. A (b) csappantyú fenekén a gyúelegy van el­helyezve. A fenéktől bizonyos távolságban a csappantyú fala a (c) dörzsölőhuzal föl­vétele czéljából megfelelően elő van ké­szítve. A dörzsölőhuzal pl. legegyszerűbben ken­gyelalakú lehet és fölső, befelé hajlított (d) végeivel, melyek a dörzsölés létesíté­sére szolgálnak, a csappantyúban ennek ol­dalsó nyílásai révén a gyúelegy előtt van ágyazva, a mint az a 2. ábrában világosab­ban van föltüntetve. Jelen találmány azonban korántsem szo­rítkozik a dörzsölőhuzalnak a csappantyú belsejével való ezen föltüntetett összeköt­tetésére. A 3. ábrában további foganatos!tási példa gyanánt olyan összeköttetés van föltün­tetve, a melynél a dörzsölőhuzal egészen zárt alakkal bír és a csappantyúban fekvő (e) orra van, mi mellett a drótkengyel a csappantyú egy hasítékába van beillesztve. A huzalnak a csappantyúban, illetve a gyú­elegy előtt való végződése, valamint annak mozgathatósága szintén különf éle módon fo­ganatosítható. A huzalkengyel szabad külső vége ily mó­don rugalmasan fekszik az (a) hüvelyre vagy alkalmas eszközökkel a hüvelyen el­foglalt helyzetében biztosítható, úgy hogy a (c) kengyel csak szándékosan és megfe­lelelő erőkifejtés mellett mozdítható el a hüvelyről. Ha a hüvelytől elmozdított huzalken­gyelt ennek a csappantyúban, illetve a gyúelegy előtt fekvő tengelye körül az el­lenkező irányú állásba forgatjuk, akkor ezen mozgás a huzalkengyelnek a csappan­tyúban, illetve a gyúelegy előtt fekvő, be­felé hajlított végei, illetve egyéb végrészei folytán erélyesen, emeltyűszerűen és ennél­fogva úgy hat a gyúelegyre, hogy ez biz-

Next

/
Thumbnails
Contents