35375. lajstromszámú szabadalom • Elzáró készülék tolóajtós födött vasúti teherkocsikhoz és hozzávaló kulcs

Megjelent 1906. évi április hó lO-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI W§M H l VATAL SZABADALMI LEI RAS 35375. szám. V/b. OSZTÁLY. Elzárókészűlék tolóajtós födött vasúti teherkocsikhoz és hozzávaló kulcs. ERDÉLYI BÉLA M. KIR. ÁLLAMVASŰTI FÖLÜGYELŐ ÉS RÁCZ IMRE MÁV. FŐELLENŐR SZEGEDEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 2-ika. A tolóajtós födött vasúti teherkocsik el­zárására eddig a legegyszerűbb kapcsoló­szerkezeteket, biztosítására pedig ólompe­csétes zsineget használtak, a mi azonban — mint a tapasztalat mutatja— nem nyúj­tott kellő biztonságot, mivel visszaélések­nek tág teret nyújtott. Ezzel szemben a jelen találmány szerinti elzárókészűlék különleges berendezésénél fogva teljes biztonságot nyújt, a mennyiben az ilyen zárral fölszerelt kocsik avatatlanok által csakis erőszakkal és a zár megrongá­lása mellett nyithatók föl. A mellékelt rajz ezen elzárókészűlék egy foganatosítási alakját mutatja, melyen az 1. ábra az elzárókészűlék oldalnézete zárt állapotban, a mint ez a kocsira föl van sze­relve, a 2. ábra a lakat alaplemeze a reá szerelt alkatrészekkel: ha t. i. a lakatházat eltá­volítva gondoljuk, a 3. ábra a lakatház függélyes metszete és a benne elrendezett alkatrészek, még pedig az ellenkező oldalról nézve, mint a hogyan az az 1. ábrán van föltüntetve, a 4. ábra a lánczakasztó kampó oldalné­zete, az 5. ábra a lakat zárására, ill. nyitására és elvágására szolgáló késes kulcs oldalnézet­ben, részben metszve, a 6. ábra az 1. ábra A —A vonala szerinti metszet, a 7. ábra az 1. ábra B—B vonala szerinti metszet és a 8. ábra részletrajz. A rajzokon a lakat az (1) kocsiszekrényre, a lánczakasztó kampó pedig a (2) tolóajtóra van fölszerelve, de természetszerűleg szük­ség esetén az ajtóra is alkalmazhatjuk a lakatot és a kampót viszont a szekrényre. Az alábbiakban mindig az előbbi esetet té­telezzük föl. A lakat (3) csavarok segélyével (6. és 7. ábra) erősíttetik a kocsiszekrényhez, melyek a (4) alaplemez (5) fúratain át (6. ábra) a (6) lakatház négy sarkában levő (7) sze­mekbe (3. ábra) csavaroltatnak. (8) retesz a lakatház megfelelő (9, 10) kivágásaiban fog­lal helyet és (8') fogantyúja segélyével egy, az alaplemezre erősített és a retesz (11) peczkéhez támaszkodó (12) rúgó ellenében eltolható. A retesz (13) kivágással bíró vége a lakat zárása alkalmával a (4) alaplemez folytatását képező (14) nyúlvány megfelelő (15) résébe betolható, miáltal az ezen nyúl-

Next

/
Thumbnails
Contents