35370. lajstromszámú szabadalom • Kőzetfúrógép önmagát szabályozó, differencziális szerszám előretolással

Megjelent 1906. évi április hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 35370. szára. II/a OSZTÁLY. Kőzetfúrógép önmagát szabályozó, differenciális szerszám előretólással. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 11-ike. Találmányunk czélja önműködő szerszám előretólással dolgozó, főleg géperővel hajtott közét fúrógépeknél ama feladatnak lehetőleg tökéletes megoldása, hogy a fúró által a kőzetre kifejtett nyomást (a fúrónyomást) a kőzet keménységétől függetlenül állandóvá tegyük. Eddig eme föladat megoldására két beren­dezés ismeretes, az egyik a 44 kötet, 3000 lapszámú osztrák, a másik a 4028. számú angol szabadalomból ismeretes. Mindkét berendezésnek van azonban bizonyos hát­ránya, mely azok gyakorlati alkalmazását megnehezíti. így az első berendezésnél egy differen­cziális áttevés úgy az előretoló csavarorsót, mint az előretoló csavarházat forgatja, az utóbbi hajtóművébe azonban egy surlódó­kötés van bekapcsolva. Ennél az elrende­zésnél azonban — feltételezve azt, hogy a surlódókötésnek olajban futó felületei között a súrlódási tényező állandóan ugyanaz — a fúrónyomás a csavarház és csavarorsó között fellépő súrlódással közel fordítva arányos. A gyakorlatban azonban ezt a most jelzett súrlódást, amelyre a részeknek fúró­liszttel, vízzel stb. való érintkezése, továbbá nagymérvű rozsdásodása miatt még csak közelítőleg sem sikerül állandóvá tenni, miért is a fúrónyomás daczára az egyéb­ként hathatós szabályozásnak igen változó. Viszont a második elrendezésnél csakis az előretoló csavarorsó forog, az előretoló csavarházat pedig a közötte és a tok között bekapcsolt súrlódókötés tartja nyugalomban, a súrlódó felületek között nyomást (a súr­lódó nyomást) előidéző rúgó elrendezése pedig olyan, hogy a súrlódó nyomás a fúrónyomás növekedésénél csökkenjen. Ennél az elrendezésnél a csavarház és orsó között fellépő súrlódás állandóságának kisebb jelen­tősége van a furónyomásra vonatkozólag, mint előbb, ellenben a berendezés géperő alkalmazása esetében nem használható, minthogy a szerszám előretolását közvet­lenül végző csavarnak emelkedése és for­dulatszáma Bzükségszerően csak kicsi lehet és minthogy az előretoló berendezés hatás­foka csak igen csekély. A gyakorlati követelményeket minden tekintetben és bármely fordulatszámnál tel­jesen kielégítő, önműködő szerszámelőretoló berendezést szerkeszthetünk azonban akkor, mikor a találmány szerint a 44. kötet, 3000. lapszámú osztrák szabadalomból ismert, dif­ferencziális szerszám előretoló berendezésnél

Next

/
Thumbnails
Contents