35362. lajstromszámú szabadalom • Sűrített levegővel dolgozó keverőmű

é-K Megjelent 1906. évi április hó 10-éii. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 35362. szám. IV/d. OSZTÁLY. Sűrített levegővel dolgozó keverőmű. EHRHARDT PÁL MAGÁNMÉRNÖK HALLÉBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 29-ike. Tartályokban lévő folyadékok, pl. czef­réző kádakban elhelyezett czukorlevek föl­keverésére — hogy ezekből kristályok ne váljanak ki — sűrített levegőt szokás al­kalmazni, mely függélyes, alul nyitott csö­vek alsó végein áramlik ki. Eme berendezésektől a találmány tárgyát képező berendezés annyiban tér el, hogy a levegőáramot, még mielőtt csöveket elhagyná, ferdén lefelé irányítjuk, úgy hogy a levegőáram a csöveket ily irányban hagyja el. Evvel egyrészt azt érjük el, hogy a levegőbuborékok mozgásirányuk, a tar­tály fenekébe ütközésük és a fölhajtás okozta sebességük eredőjének iránya kö­vetkeztében vízszintes irányban a folyadék­ban messzebbre haladnak előre, mintha azok függélyes csövekből lépnek ki, továbbá — különösen szívós folyadékban — az egyes buborékok alakja lapos, vízszintes irány­ban igen kiterjedt fog lenni, tehát a levegő vízszintes irányban annak következtében is messze fog elterülni, hogy a fölhajtást az erre merőleges levegőbuborékfölületek el­lenállása nagy mértékben csökkenti és hogy az csak lassan éri el |azt az értéket, mely a buborék fölött lévő szívós folyadék át­törésére elégséges. Ily módon a buborékok a szívós folyadéktömegre fokozott lökést gyakorolnak, tehát a kristályok lerakódása az egyes kiáramlási nyílások környezetében biztosan el van kerülve. A csatolt rajz 1. és 2. ábráján eme berendezés egy czél­szerű foganatosítási alakja látható, ha az edény magasságának és hosszának viszonya olyan, hogy a vízszintes projekcióban leg­rövidebb csövek hajlásszöge túlságosan cse­kély, a 3. ábra szerint, a hol szükséges, a csö­veket kereszteztethetjük. Ugyanebből a czélból a csövek alsó vé­gét a 4. ábra szerint olyképen is meghaj­líthatjuk, hogy eme végek közel vízszinte­sen feküdjenek. Ha azt akarjuk, hogy a kilépő buboré­kok nagyobbak legyene-k, a csöveket ak­ként vághatjuk el, hogy a kiáramlási nyí­lások a tartály fenekével párhuzamosan feküdjenek. Ha az edények zártak, ugyanezt a be­rendezést ugyanúgy levegő ritkításával is üzemben tarthatjuk. A csövek vagy csőcsoportok mozgatha­tóan is szerelhetők, úgy hogy azok máshe­lyen is alkalmazhatók. Ekkor kevés, eset­leg egy cső is elégséges a folyadék fölke­verésére.

Next

/
Thumbnails
Contents