35354. lajstromszámú szabadalom • Javított eljárás műkőlemezeknek kátránnyal való festésére

Megjelent 19Q 6. évi április hó 1 0 -én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 35354. szám. xn/f. OSZTÁLY­Javított eljárás mükőlemezeknek kátránnyal való festésére. SCHAEFEB CAROLINE ÜZLETTULAJDONOSNÉ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 október hó 7-ike. Műköveknek kátránnyal való impregnál lása olyképen, hogy azokat a kátránnyal bemázoljuk, vagy pedig hideg, vagy meleg kátrányba bemártjuk, ismeretes. Ezen el­járás azonban nem alkalmazható a kevésbbé porozus mükőlemezeknek telítésére, mivel a lemezen megmaradó vastag kátrányréteg puha és ragadós, úgy hogy a lemezek ösz­szetapadnak. Szükségessé válik ennélfogva, hogy a fölösleges kátrányt eltávolítsuk, a mi a jelen találmány értelmében követke­zőleg történik: A száraz műkőlemezeket forró kátrányba mártjuk s abban likacsosságához mérten rö­videbb vagy hosszabb ideig benhagyjuk. Ek­kor a lemezeket, miután a kátrányból ki­vettük és a fölös kátrányt róluk lefolyat­tuk, bármely ismert dörzskészűlék segélyé­vel nyers petróleummal vagy imás hason­lóan ható folyékony szénhidrogénanyaggal jól megdörzsöljük. Ez által a fölös kát­rányt eltávolítjuk, de egyszersmind a szén- i hidrogén a kátránynak beszívódását a mű­kőbe is elősegíti, úgy hogy a kátrány a kőbe mélyen behatol, és a lemez homályos, nem ragadó, egyenletesen sötétszínű fölü­letet nyer. Az ily módon festett kövek a szokásos módon egymásra rakva szállíthar tók, a nélkül, hogy azoknak összetapadásá­tól tartanunk kellene. A folyékony szén­hidrogénnek a dörzsölésnél való alkalma­zása azért szükséges, mivel különben a kát­rány csakis a lemezek fölületét borítaná el. A jelen' eljárással készített kövek még azon előnnyel is bírnak, hogy az időjárás befo­lyásának igen jól ellentállanak. A lemezek szine a pala természetes színéhez hasonlít. SZABADALMI IGÉNY. Javított eljárás műkőlemezeknek kátrány­nyal való festésére, az által jellemezve, hogy az ismert módon kátrányban főzött lemezek folyékony szénhidrogénanyagok­kal ledörzsöltetnek. rAU-AS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA &U0APG6TBK

Next

/
Thumbnails
Contents