35352. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kettős kerékagy

Megjelent 19Q 6. évi április hó 1 0 -én. MAGY. ^g- KIR. SZABADALMI HIV ATAL. SZABADALMI LEIRAS 85352. szám. XX/C. OSZTÁLY. Rugalmas kettős kerékagy. DR JUR. PFYFFER PÁL GYÁRTULAJDONOS LUZERNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 12-ike. Jelen találmány tárgya rugalmas kettős kerékagy, mely a keréktengely körül lazán forgatható részből s a küllők útján a kerék­koszorúval szilárdan összekötött részből áll. A kerékagy belsejében a keréktengely kö­rül fektetett rugalmas betétek (pl. levegő­vel töltött kaucsukgyűrűk) vannak elren­dezve, melyek a kerékagynak belül és kívül fekvő két része között rugalmas összeköt­tetést létesítnek. A találmáuy czélja abban áll, hogy a kü­lönböző járműveknél, pl. motoros kocsiknál, kerékpároknál stb. a kerekek rugalmas része a kerékagyba legyen helyezve s ez által a rugalmas részek a kopástól lehetőleg meg legyenek védve, ami viszont a menetbiztos­ságot növeli. A találmány továbbá a gép­építészetben, pl. őrlőműveknél vagy fogas­kerék hajtószerkezeteknél rugalmas hatású erőátvitel létesítésére is alkalmas. A mellékelt rajz a találmány tárgyának két kiviteli alakja mutatja, és pedig az 1. ábra a kettős kerékagy egyik fogana­tosításának hosszmetszete, a 2. ábra ugyanannak a 1. ábra A—A vo­nala szerint vett metszete, a 3. ábra a második kiviteli alak hosszmet­szete, a 4. ábra pedig ugyanannak keresztmetszete a 3. ábra B—B vonala szerint, míg az 5. ábra a rugalmas kettős kerékaggyal fölszerelt kerék vázlatos rajza, midőn a ke­rék tengelye meg van terhelve, mely raj­zon a kerékagy metszetben látható. • Az (1) tengelyen (1. ábra) elrendezett (2, 3) golyóágyakat (4) hüvely köti egymással össze. Ezen belső (4) hüvely körül bizonyos távolságban egy külső (5) hüvely fekszik, melynek két végét (6, 7) tárcsák zárják el. Az (5) hüvelyből és a két (6, 7) tárcsából álló szelenczét a kerékagynak a (4) hüvely­hez csatlakozó részeivel pl. két, a belső (4) és külső (5) hüvely közé helyezett, üreges, levegővel töltött (8, 8 1) kaucsukgyűrű köti össze. A fentebbi szelencze oldalainak ve­zetése czéljából a (2, 3) golyóágyak (9, 10) födőlapokkal van ellátva. Hogy a súrlódás a (6, 7) tárcsák és (9, 10) fedőlapok között minél kisebb legyen, a (6, 7) tárcsákba (11, 12 golyók vannak ágyazva. A (7) és (9), il­letve (6) és (10) részek közé helyezett, lágy anyagból, pl. nemezből készült (15) betét a tisztátalanságoknak a kerékagy belsejébe való hatolását akadályozza meg. Az (5) hü­velytől a (13) küllők a kerékkoszorúhoz ve­j zetnek s az (5) hövelyen az erőtvitelre szol-I gáló (14) lánczkerék ül szilárdan.

Next

/
Thumbnails
Contents