35345. lajstromszámú szabadalom • Védőgomb szuronyokra, lándzsákra, vívótőrökre és más szúró fegyverekre

Megjelent 19Q 6. évi április hó 1 0 -én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 35845. szám. xx/g. OSZTÁLY. Védőgomb szuronyokra, lándzsákra, vivótőrökre és más szúró fegyverekre. BRONS SIMON KERESKEDŐ AMSTERDAMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 5-ike. Találmányom tárgya védőgomb szuro­nyokra, lándzsákra, vívótőrökre és más ha­sonló fegyverekre, melyet vívógyakorlatnál eme fegyverek csúcsára húzunk. Eddig az ilynemű védőgombokat bőrrel bevont és kócczal kitöltött labda alakjában képezték ki, minek az a nagy hátránya, hogy a lökéseket a gombok csak igen kis mértékben gyöngítik, ezenkívül vívás köz­ben a gombok is gyakran megsérülnek és hasznavehetetlenekké válnak, a nélkül, hogy azokat azonnal pótolni lehetne. Eme hátrányokat a találmány akként se­gít, hogy a védőgombot a találmány sze­rint rugalmas anyagból, pl. gummiból ké­szítjük. A csatolt rajzon a gomb különböző fo­ganatosítási alakjai láthatók, nevezetesen az 1. ábra egy gyakorló szuronyra húzott gombot és a szurony végét, a 2. ábra csak a gombot és a 3. ábra a különleges módon kiképezett gyakorló szurony végét ábrázolja nézet­ben, a 4. ábra az új védőgomb hosszmetszete, az 5. ábra pedig a 4. ábra II—II vonala szerint vett metszete; a 6. ábra oly foganatosítási alak függélyes metszete, melynél a gomb nem fölhúzva, hanem fölcsavarva van a fegyverre és melynél a gombban még egy légtér is ki van képezve, a 7. ábra eme gomb metszete a 6. ábra I—I vonala szerint; a 8. ábra lándzsahegyre húzott gomb füg­gélyes metszete, a 9. ábra pedig a gomb egy más foganato­sítási alakja Az (a) védőgombot valamely rugalmas anyagból, pl. gummiból készítjük, az 1., 2., 4., 8. és 9. ábra szerint pedig egy csa­torna-alakú (b) nyílással van ellátva, mely a gomb hátsó fölületétől a gomb közepén túl nyúlik előre és mely arra szolgál, hogy a gombot a fegyver csúcsára fölhúzhassuk. A fegyver csúcsán a 3. ábra szerint (d) horgok lehetnek kiképezve, melyek meg­gátolják, hogy a gomb a fegyver csúcsá­ról önkényesen lecsússzék, illetőleg leessék. Ha a fegyver csúcsa rendes módon van alakítva, a csatornaalakú (b) nyílás ke­resztmetszetét kisebbre vesszük, mint a csúcs megfelelő keresztmetszetét (8. ábra), úgy hogy a gomb a fegyver csúcsára rá­szorul és erről le nem eshetik. Hogy már most a gomb egyenletes nyo­mást gyakoroljon az ért testre, továbbá hogy a biztonságot még tovább fokozzuk,

Next

/
Thumbnails
Contents