35317. lajstromszámú szabadalom • Eljárás varratnélküli nemeztömlők előállítására

Megjelent 1906. évi április hó 3-án. MAGY. ^ KÍR. SZABADALMI wKw H l VATAL. SZABADALMI LEIRAS 35317. szám. XIv/b. OSZTÁLY. Eljárás varratnélküli nemeztömlők előállítására. WAHL MIKLÓS GYÁRTULAJDONOS MAJNA/M KAHLBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1£05 szeptember hó 28-ika. A hengerek és hasonlók bevonására szol­gáló varratnélküli nemeztömlők előállítása a nemezgyártásban már régen ismeretes, azonban az eddigelé alkalmazott eljárások szerint előállított tömlők azon hátránnyal birnak, hogy hossz- és keresztirányban nem birnak ugyanazon húzási szilárdsággal, mint­hogy a gyapjúszálak mindig csak egy irány­ban futnak. Ezen hátrány folytán a tömlők idővel keresztirányban kiterjeszkednek és így egyenlőtlen erősséggel birnak. Ezen hátrány oka abban keresendő, hogy a nemeztömlők előállítására alkalmazott gyapjúszálak kivétel nélkül egy és ugyan­azon irányban fekszenek, minthogy úgy használtatnak fel, a mint a kártológépről jönnek. Világos tehát, hogy a nemeztömlők a gyapjúszálak hosszirányában nagyobb húzási szilárdsággal birnak, mint a gyapjú­szálak keresztirányában. Jelen találmány tárgyát már most eljárás képezi oly varratnélküli nemeztömlők elő­állítására, melyek úgy hossz-, mint kereszt­irányban is egyenlő nagy szilárdsággal bir­nak. Az eljárás abban áll, hogy a kártoló­gépről jövő sávot (bundát) keskeny szala­gokra osztjuk és utóbbiakat külön egyes hengerekre tekercseljük. A mellékelt rajzon az eljárásnak a szala­gok készítését követő folyamata vázlatosan van föltüntetve. Ezen folyamat a következő: Az 1 szalaghengerek egyike megfelelő 2 továbbítóberendezésre van fölhelyezve, mely a szalaggörgőt a hengereken vezetett vég­nélküli 3 szállítószalag előtt lassan ide és oda mozgatja. Ezzel egyidejűleg az 1 gör­gőről lefutó 4 szalag a tovamozgó 3 szállító­szalagra csavarszerűen föltekercselődik. Ha a föltekercselődés a szállítószalag végéhez ér, akkor a 2 továbbítóberendezést megfe­lelő szerkezet átkapcsolja, úgy, hogy a 4 szalag most ellentétes értelemben tekercse­lődik a szállítószalagra. Ennek következtében a továbbítóberendezés minden átkapcsolá­sánál a csavarszerű szalagrétegek egymást keresztezik, mint azt a rajz mutatja. A szalagot addig tekercseljük a szállítószalagra, míg a varratnélküli nemeztömlőnek a kalló­zás után elérendő vastagságát biztosítjuk. Ha a tekercselőfolyamatot befejeztük, akkor az előállított végtelen szalagot két végén levágjuk, minthogy az egyes szalagrétegek ferde föltekercselése folytán a széleken egyenetlenségek mutakoznak. Ezután a vég­telen szalagot ismert alkalmas kallózóberen­dezések segélyével szokásos módon kallóz­zuk, miáltal a keresztezve egymásra réte-

Next

/
Thumbnails
Contents