35304. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kender, len és hasonlók áztatására

_ . Megjelent l»O é. évi április hó 3-án . . MAGY. ^ KIK SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 85804. szám. XlV/a/i. OSZTÁLY. Berendezés kender, len és hasonlók áztatására. KATONA ISTVÁN CZEMENTGYÁRI FÖLÜGYELŐ ÉS GRÜNER ÉS VARGA CZÉG SZEGEDEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 30-ika. Ismeretes, hogy a kendernek vízben való áztatásához a Ariz bizonyos (kbl. 16° C.) hőmérsékletére van szükség és hogy EZ áz­tatási folyamat bizonyos határok között an­nál rövidebb idő alatt megy végbe, minél melegebb az áztató víz hőmérséklete. Jelen találmány tárgyát oly berendezés képezi, mellyel az áztatóvíz hőmérsékletét mesterségesen igen czélszerű és gazdaságos módon fokozhatjuk, mi mellett a víz moz­gásba hozatik, a mi az áztatófolyamatot szintén előnyösen befolyásolja. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező berendezés egy példaképem kiviteli alakja van föltüntetve, és pedig az 1. ábra a berendezéssel fölszerelt áztató­medencze egy részét perspektiv nézetben tünteti föl; a 2. ábra a medencze keresztmetszete és pedig a baloldalon a medenczefenéken al­kalmazott nyílásokon keresztül vezetett sík­ban és a jobboldal a nyílások között veze­tett síkban és a 3. ábra a medencze vízszintes metszete. Az ismert szerkezetű (a) áztató meden­czébe az áztatásra szolgáló víz egy (a raj­zon föl nem tüntetett) tartányból szokásos 1 módon a (b) főcsatornától elágazó (c) csa­tornán át vezettetik be és a medenczéből a (d) csatornán át vezettetik el. A (c d) csa­tornáknak a medenczében nyíló vége szo­kásos zsilipek útján nyitható és zárható. A medenczében megfelelő módon, például a medencze (e) fenekének (f) üregeiben (g) csövek vannak elrendezve, melyek közös (h) csőből indulnak ki. A (g) csövek lyu­kasztással bírnak, mi mellett a lyukak a (g) csöveknek a (h) csőtől távolabb fekvő részein sűrűbben vannak elrendezve, minta (h) cső közelében, hogy az áztatóvíz hőmér­sékletét növelő közegnek, például gőznek vagy fáradt gőznek stb. a (g) csövekből való kiáramlása a- csövek egész hosszában egyenletes legyen. A (h) cső gőz vagy más melegítő közeg forrásával van összekötve, mi mellett utóbbi és a medencze között szabályozóelem kapcsolható a (h) csőbe, hogy a bevezetett gőz vagy más melegítő közeg mennyisége a szükséghez képest sza­bályozható legyen. Az (e) fenék továbbá az (f) üregekbe nyíló, illetve ezen üregekkel közlekedő (i) áttörésekkel bír, melyeken át a (g) csövek lyukaiból kilépő melegítő kö-1 zeg a medenczében tartalmazott vízbe föl-

Next

/
Thumbnails
Contents