35289. lajstromszámú szabadalom • Ventillátorral és lábhajtással működtetett, szétszedhető és összecsukható kovácstűzhely

Megjelent 11)00. évi április hó 2-án. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 85289. szám. XX/b. OSZTÁLY. Ventilátorral és lábhajtással működtetett, szétszedhető és összerakható kovácstűzhely. lederer bódog gyáros wienben. A szabadalom bejelentésének napja 1905 jnlins hó 28-ika. Külömböző üzemekben és munkálatoknál nagy előnnyel bír az, ha oly szétszedhető és ekként könnyen szállítható kovácstűzhely áll rendelkezésünkre, mely teljesítmény te­kintetében nem áll mögötte az általánosan használt szállítható kovácstűzhelyeknek. Ezen kívánalmaknak megfelelni van hivatva a jelen találmány tárgyát képező, ventilá­torral és lábhajtással működtetett, szét­szedhető és összerakható, könnyen szállít­ható kovácstűzhely, mely főrészében föl­csappantható födéllel ellátott, előnyösen négyszögű bádogszekrényből áll, mely a tűzfészket tartalmazza és oly nagynak van méretezve, hogy a ventilátort vagy a fú­vót, az előtétet, a lábhajtásra szolgáló al­katrészeket és a lábakat befogadni képes. Az egyes, csekély számban lévő részek egyszerű egymásba tolás által csavarolás nélkül, tehát szerszámok mellőzésével szed­hetők szét és illeszthetők ismét össze. A bádogszekrény külső oldalain könnyebb szál­líthatás czéljából fogantyúkkal is lehet el­látva. A mellékelt rajzon a jelen találmány tár­gyát képező koyácstűzhely egy föganatosí­tási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra előlnézet, melynél a mellső láb el van hagyva, hogy a ventilátor szerke­zete és két részének egymással való össze­köttetési módja láthatóvá legyen. A 2. ábra a szekrénynek és részben a ven­tilátornak alulnézet e, mely különösen a ven­tilátor végének a szekrényhez való meg­erősítési módját láttatja; a 3. ábra a két ventilátorrész összekötte­tését tünteti föl nagyobb léptékben. Az (a) bádogszekrény (1. ábra) a (b) fö­déllel van ellátva, mely nyitott helyzetben a (c) láncz segélyével a ventilátor (d) tok­jának egy fölső pontjához erősíthető; a ventilátor tokjának torkolatánál a (dl) tartó van elrendezve, mellyel a ventilátor a tűzhely szekrényéhez hozzáfekszik és mellyel a ventilátor helyzetében rögzítte­tik. A ventilátor (e) csővezetéke egyik vé­gével a tűzhely szekrényének fenekén el­rendezett (el) vezetékbe (2. ábra) tolható és ezen helyzetben rögzíthető, míg a ven­tilátortok vége és a csővezeték (1. ábra) egyszerűen egymásba illesztetik és az (f) horgok és a (g) peczkek segélyével egy­mással szoros kapcsolatban tartatik. A ventilátor a megfelelő (i) tokban el­rendezett (h) fógaskerékáttétel közvetíté­vel vagy a (k 1) lábítóval működtetik, miely-

Next

/
Thumbnails
Contents