35286. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szövőszékeknél a vetélőnek önműködő módon történő kiváltására

Megjelent 190Ö. évi április hó SÍ-án. MAGV. ^ KIR. szabadalmi hh hivatal. SZABADALMI LEIRAS 35286. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Berendezés szövőszékeknél a vetélőnek önműködő módon történő kiváltására. hernych richárd gyáros wildenschwertben. A szabadalom bejelentésének napja 1905 október hó 14-ike. Találmányom tárgya egy berendezés me­chanikus szövőszékeknél a vetélőnek oly módon való önműködő kiváltására a vetü­lék elszakadásánál vagy elfogyásánál, hogy eme művelet foganatosításánál a gép meg­állítása vagy fordulatszámának csökken­tése fölösleges legyen. A vetélő kiváltása közben a szabályozó működésen kívül ke­rül, úgy hogy a szövetben vetülékek ki nem maradnak. A csatolt rajz 1. ábráján egy szövőszék bal vetélő fiókja látható, mely a jobb fiók­nál valamivel hosszabb és melynek a (2) csap körül forgatható (1) feneke van. A fe­nék szabad (3) vége egy mozgatható (4) rúddal van kapcsolva, úgy hogy eme rúd megemelésénél az (1) fenék jobboldalát is megemeli. A megemelhető fenék alatt a fiókhoz egy garatalakú (5) vetélő elvezető csatlakozik, mely a vetélőt a vetülék el­szakadása vagy a csévék kiürülése után egy, a padlón álló tartályba vezeti. A bal­dali vetélő fiók (6) mellső falát a vízszin­tes (7) tengely körül fölfelé lehet forgatni, mely czélból a szövőszék állványán függé­lyes irányban vezetett és fölső végén (lásd az la. ábrán nagyobb léptékben) hosszúkás (9) hasíték által képezett vezetékkel ellá­tott (8) emelőrúd és a (7) tengelyre ékelt (11) forgattyúnak a (9) hasítékba fogódzó (10) csapja szolgál. A (12) bordaládán ezenkívül egy máso­dik, kétkarú (13) emelő is van alkalmazva, mely a (14) csap körül forog és melynek egyik (a) karját erős (f) rúgó szorítja ki­felé, másik (b) karja pedig végén (15) gyűrű gyanánt van kiképezve. Ezen a (16) rudacska megy át, mely alsó végén a borda­ládán alkalmazott (17) csap körül foroghat. Az (f) rugónak az (a) karra gyakorolt nyo­mása azt idézi elő, hogy a fölső végén vil­lásan kiképezett (16) rudacska (lásd na­gyobb léptékben az lb. ábrán) állandóan a (10) csapra szorul. Mikor a vetélőfiók (6) fala a (8) emelőrúd megemelkedése követ­keztében fölfelé forog, a (10) csap a (16) rúd villás végébe csappan és így a vetélő­fiók mellső falát mindaddig fölemelve tartja, míg az (a) kar végére ható, ellen­kező irányú nyomás a (16) rudat visszafelé nem forgatja és a (10) csapról a rúd vil­lás végét le nem tolja, mikor a (11) for­gattyú és evvel a (6) mellső fal is a (8) rúd saját súlyának és a (18) spirálrúgónak hatása alatt az eredeti állásába fog vissza­térni. A 2. és 2a. ábrán oldal- és felülnézetben a szövőszék jobboldalának egy része és a

Next

/
Thumbnails
Contents