35277. lajstromszámú szabadalom • Készülék keresztfűrészekhez, szalagfűrészekhez, stb. a vágás vastagságának beállítására

Megjelent 1906. évi április hó 2-án. MAGY. KIR. SZABADALMI Wg HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 35277. szám. VIII/o. OSZTÁLY­Készülék keretfürészekhez, szalagfűrészekhez stb. a vágás vastagságának beállítására. möbus feremcz kereskedő ammendorfban. A szabadalom bejelentésének napja 1905 julius hó 10-ike. Jelen találmány tárgya oly készülék, melynek segélyével vízszintes keretfű­részeknél, szalagfűrészeknél stb. favágás al­kalmával a vágás vastagsága beállítható. A mellékelt rajzon az 1. ábra a készülék elölnézete, a 2. ábra pedig oldalnézete, melyen az alsó rész jobb érthetőség kedvéért metszetben van föltüntetve. A fűrészgépeket tudvalevőleg nehéz úgy beállítani, hogy a fűrészelés által kapott fák, deszkák stb. mindnyájan egyenlő vas­tagok legyenek. Különösen kevésbbé gya­korlott munkásoknál gyakran előfordul, hogy a méretek néha több milliméterrel különböznek, a mellett pedig a mindenkori kiszámítás és beállítás sok időveszteséggel jár. Másfelől a pontatlanul vágott fák ki­fogásokra adnak okot s néha csekély mé­retkülönbségek is tetemes árcsökkenést vonnak maguk után. Jelen készülék lehetővé teszi, hogy a gép a kivánt méretre a vágásvastagságok te­kintetbe vételével pontosan beállítható le­gyen. Az (a) alaplemezre a beállító készüléket tartó és pl. milliméteres beosztással allá­tott (b) hüvely (c) karok segélyével van erősítve. A hüvely belsejében az (e) mu­tatóval és (f) csavarral ellátott (d) tolóka foglal helyet. A készülék alsó részén (g) mikrométercsavar, fölső részén pedig (h) zsinórtárcsa van elrendezve. A (d) tolóka és (g) csiavar hosszirányban át van fúrva, úgy­szintén a (b) hüvely fölső lapja is. Ezen furatokon (i) zsinór van átvezetve, mely alsó végén (k) ellensúlyt: hord, fönt pedig a (h) tárcsa körül halad s ezen végén (1) horoggal van ellátva, mely a készüléknek az illető fűrész szánjába való beakasztására szolgál. A készülék használati mód ja a következő: A készülék (a) alaplemezét alkalmas he­lyen a gépre erősítjük. Miután a fűrésze­lendő tuskót vagy fatörzset befogtuk és a fűrészpengét a fatörzs fölső élével egy szintbe hoztuk, az (e) mutatót a (g) csa­var segélyével a vágásvastagságnak meg­felelően a nullponttól lefelé beállítjuk. A rajzon a vágásvastagság példa gyanánt 5 mm.-nek van fölvéve, tehát a mutató 5 mm.-re van állítva. Hia most pl. 6 cm. vastagságú fát aka­runk vágni, akkor csak a (d) tolókát kell az (f) szorító csavar segélyével az (i) zsi­nórhoz erősíteni és a szánt addig kell le-

Next

/
Thumbnails
Contents