35267. lajstromszámú szabadalom • Elzárás palaczkok, szelenczék és más tartányok számára

Megjelent 1906. évi márczius hó 27-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35267. szám. XVIIr/d. OSZTÁLY. Elzárás palaczkok, szelenczék és más tartányok számára. FREDERIKSEN ANTAL KERESKEDŐ KOPENHÁGA MELLETTI FREDERIKSBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 14-ike. Jelen találmány palaczkok, szelenczék és hasonló tartányok számára való elzárásra vonatkozik, és a találmány lényege abban áll, hogy az elzárás egy rugalmas, nyitott gyűrű segélyével történik, mely gyűrű föl­helyezése után úgy a tartányfalba, mint a záróelembe is behatol. A találmány értel­mében ezen elzárás kényelmesen nyitható és ismét elzárható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképeni kiviteli alakja van föltün­tetve, és pedig az 1. ábra a fölhelyezett elzárással ellátott palaczknyak részben metszett nézete; a 2. ábra a nagyobb léptékben rajzolt ru­galmas gyűrű függélyes metszete; a 3. ábra a gyűrűnek részben a 2. ábra A—B vonala szerinti vízszintes metszető, részben fölülnézete. Az (a) palaczknyak szokásos módon kö­rülfutó (b) horonnyal van ellátva. A ho­ronyban szintén szokásos módon nyitott (c) feszítőgyűrű van elrendezve, mely azonban különleges alakkal bír, a mennyiben a gyű­rűnek csak fölső, orrszerűen kiugró (1) része nyújt támasztékot a (d) tömítőtár­csával vagy tömítőgyűrűvel ellátott (e) ku­pak részére. Az (e) kupak nem t-erjed le a (c) gyűrű alsó végéig, azonban a kupak alsó széle oly módon van befelé hajlítva, hogy a behajlított szél a kupaknak a czél­szerűen kifelé lejtős vagy legömbölyített (1) .gyűrűrészre való fölhelyezése után az utóbbi alá fogódzhatik, a mikor a (c) gyűrű kiterjeszkedik. A (c) igyűrű alul is kiugró (2) résszel van ellátva, mely a kupak felhelyezése után szabadon fekszik. Ha már most kézzel vagy megfelelő szerszámmal a (2) részre nyomást fejtünk ki, akkor ez által a (c) gyűrűt annyira ösz­szenyomhatjuk, hogy az (e) kupak szabaddá tétetik és könnyen levehető. Hogy a leírt módon kiképezett gyűrűt utánengedőbbé tegyük, a (2) részben (cl) bevágásokat rendezhetünk el. Szükség ese­tén az (1) részben is hasonló bevágások al­kalmazhatók. Az (e) kupakot czélszerűen oly alakban állítjuk elő, hogy a (c) gyű­rűbe kapaszkodó részen kívül szorosan a palaczkféjhez fekszik, úgy hogy a kupak szorosan a palaczkfejre ül. A (d) tömítőelem az (e) kupakkal ösz­szekötött dugón is elrendezhető, mely el­zárás alkalmával a palaczknyakba hatol. A tömítőelem továbbá kívül a palaczknyakon

Next

/
Thumbnails
Contents