35259. lajstromszámú szabadalom • Készülék hajókon a földrajzi szélesség és hosszúság meghatározására

Megjelent 1906. évi márczíus hó 37-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi wg hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 35259. szám. vil/a. OSZTÁLY. Készülék hajókon a földrajzi szélesség és hosszúság meghatározására. vanzini filippo tengerésztiszt bolognaban. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 9-ike. A jelen találmány tárgyát képező készülék szerkezete és működési módja azon isme­retes tényen alapul, hogy valamely szabadon fölfüggesztett s forgásban levő giroszkóp ten­gelye a térben változatlanul megtartja irá­nyát, amiből következik, hogy ha a giroszkóp egy hajó födélzetén a földfölületnek pl. 9 és X földrajzi koordináták által meghatá­rozott A pontjában ugy van fölfüggesztve, hogy tengelye az A pont horizonjára merő­leges legj-en s a hajó az A ponttól a B pontba érkezik, akkor a giroszkóp tengelye a B pontban már nem lesz merőleges ezen pont horizonjára, hanem a B pontban emelt függélyessel bizonyos szöget fog képezni. Ezen szögnek a hosszúsági és szélességi körök síkjaira való vetületei az A és B pontok földrajzi hosszúsága és szélessége közötti eltéréseket fogják megadni. Hogy a giroszkóp tengelye úgy a hosszú­ság, mint a szélesség változásait is jelezze, arra nézve szükséges, hogy a giroszkóp egyidejűleg két külön szerkezetet befolyá­soljon, melyek egymástól függetlenek s az adatokat külön jelzik. A készüléket a hajó dülöngéseinek és bukdálásainak nem szabad befolyásolnia, vagyis a giroszkóp tengelyének állandóan ugyanazon irányban kell maradnia, bármily változásokat szenved is a hajó tengelyének iránya, föltéve, hogy a hajó maga nem mo­zog egyik pontból a másikba. Ezen czélból a készülék alkalmas kengyelcsuklók segé­lyével van fölfüggesztve s egy másik gi­roszkóppal van fölszerelve, amint az alábbi leírásból ki fog tűnni. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tün­teti föl vázlatosan, melyen az 1. ábra az egész készülék homlokrajza, részben metszete, a 2. ábra a készülék egy részének oldal­nézete az 1. ábra jobb oldaláról nézve, melyen a földrajzi koordinátákat jelző szám­lap és a mutatók el vannak távolitva, úgy­szintén a fogazásokkal ellátott gömbsüve­gek is, melyekről a leírás folyamán lesz szó, a 3. ábra az 1. ábra X—X vonala szerint vett metszet, a 4. ábra pedig a giroszkóp metszete. Az (1) giroszkóp három (2, 8, 4) induk­torból (4. ábra) és három (5, 6, 7) fegyver­zetből áll. Az induktorok a (8) tengelyre vannak erősítve és ékelve, míg a fegyver­zeteket a (8) tengelyre lazán szerelt (9) hü­velyek hordják.

Next

/
Thumbnails
Contents