35252. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható kardszíj

Megjelent 1906. évi márczíus hó 2Í-én. MAürY. fjfo K1R. SZABADALMI wiff H 1 V ATAL. SZABADALMI LEIRAS B5252. szám. XIX/d. OSZTÁLY­Szabályozható kardszíj. székelyföldvári szilágyi dezső cs. és kir. huszár­hadnagy botfalun. A szabadalom bejelentésének napja 1905 julius hó 19-ike. Találmányom tárgya egy szabályozható kardszíj, mely az eddig használt kardszíjak közös hátrányát, hogy a kardot nem lehet tetszés szerinti magasságba beállítani, igen egyszerű módon szünteti meg, ezenkívül pe­dig lehetővé teszi, hogy a kardot a kard­szíj megoldása nélkül csatoljuk le, végül a ruhát is jobban kíméli, mint az eddig hasz­nált kardszíjak, melyeknél a kardnak a ren­desnél magasabbra csatolása részint egy külön beakasztható lánczocska, részint csa­tok segélyével történik és úgy a lánczocska, mint a csatok a ruhát idő előtt megron­gálják. Ez a kardszíj a csatolt rajz 1. ábráján perspektivikus képben látható, míg a 2. és 3. ábra részletrajz. Mint az az 1. ábrán látható, a kard két hordszíja egy, a 2. ábrán részletrajzban áb­rázolt (a) fóiglalványon függ, melyhez a bőrből készült (b) nyelv csatlakozik. Ezt a (b) nyelvet a (c) derékszíj és az ennek belső oldalára varrott rövid (d) szíj által képe­zett hasítékon húzzuk át, minek megtör­ténte után a nyelvet az (a) foglalvány (e) gombjára gomboljuk, úgy hogy a kardot a derékszíjról ennek megoldása nélkül lehet lekapcsolni és újból fölkapcsolni, minek kö­vetkeztében a derékszíjat nadrágszíj gya­nánt is lehet használni. A hordszíjak az (a) foglalvány két (al, a2) fülecsén vannak áthúzva és mindegyik hordszíj két részből áll: a fölső (fl), ill. (f2) részből, továbbá az alsó (gl), illetve (g2) részből, melyeket a 3. ábrán látható (h) foglalvány köt össze. Ez a (h) foglal­vány lényegében véve a 2. ábrán látható (a) foglalvánnyal egyezik meg, az eltérés csak az, hogy egyetlen fülecse van, melybe az előirás szerint alakított (gl), illetve (g2) alsó hordszíjrész van beakasztva, míg a kö­zönséges szíj gyanánt készített (f 1), ill. (f2) fölső hordszíjrész egyszerű szíj és ugyan­csak a (h) foglalvány fülecsébe van be­varrva. A fölső hordszíjrészt azután az (a) foglalvány egyik fülecsén húzzuk át és a (h) foglalvány (j) gombjára gomboljuk. Minthogy az új kardszíjnál mindkét hord­szíj hosszát szabályozhatjuk, minden eset­ben elérhetjük azt, hogy a kard súlyát mindkét hordszíj hordja, minek következ­tében a kard szilárd helyzetet kap és an­nak különösen lovaglásnál érezhető, igen kellemetlen csapkodása kizáratik.

Next

/
Thumbnails
Contents