35235. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó indukciós mótorok számára

Megjelent 1906. évi márczlus hó 2í-én. MAGY. fa KIR. SZABADALMI Mg HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 352B5. szám. VH/g. OSZTÁLY. Szabályozó indukciós mótorok számára. WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LIMITED CZÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 február hó 4-ike. A jelen találmány tárgyát oly szabályozó | képezi egyfázisú indukciós mótorok szá­mára, mely az áramnak a mótortekercsekbe való jutását a tápáramkörnek megszakítása után csak akkor engedi meg újból, ha előbb a szabályozó a nyugalmi vagy indító állá­sába állíttatott vissza. A jelen találmány tárgya különösen oly motoroknál alkalmazható, melyeknél az el­indításra a főtekercscsel vagy főtekercsek­kel együttműködésben egy eltolt fázisú árammal táplált segédtekercs alkalmaztatik, mely a mótor elindítása után kikapcsoltatik az áramkörből, hogy a főtekercs vagy fő­tekercsek ezután egymagukban hajtsák a a motort közel synchronikus sebességgel. Ezenkívül a jelen találmány tárgya oly mótoroknál is alkalmazható, melyek két fő­tekercscsel vannak ellátva, melyek elindítás czéljából egymással sorosan és a segédte­kercscsel párhuzamosan kapcsoltatnak, ellen­ben a segédtekercselés kikapcsolása után párhuzamos kapcsolásba hozatnak, hogy a motort közel synchronikus sebességgel hajtsák. Ha az ilyen tekercsekkel ellátott mótor áramköre megszakíttatik, midőn a szabá­lyozó bekapcsolt állásban van, a mikor is a mótor vagy fokozatosan nyugalomba jön, vagy sebessége azon sebesség alá sülyed, mellyel a mótor a főtekercseken átmenő áram által hajtatik, igen fontos, hogy a szabályozó a nyugalmi állásába mozgat­tassák vissza, mielőtt az áramkör újból bekapcsoltatik, mert máskülömben a teker­csek megrongáltatnak vagy kiégettetnek. Ezen hátrányt a jelen találmány tárgyával teljesen beszüntetjük. A találmány tárgyának a mellékelt rajz­ban föltűntetett foganatosítási alakjánál a (17) motornak tekercsei ezeknek végvezetői által vannak szemléltetve; ugyanis (18, 19) az egyik főtekereset, (20, 21) a másik fő­tekercset, (22, 23) pedig a segédtekercset jelöli. Hogy a segédtekercsen átfolyó áram a főtekercseken átfolyó áramhoz képest fázisban el legyen tolva, a segédtekercset vagy aránylag igen nagy ellenállással ké­szítjük, vagy pedig áramkörébe egy külső (24) ellenállást igtatunk be, a mint ez a rajzon föl van tüntetve. A mótornak (25) rotora tetszőleges szokásos szerkezettel bírhat. A (17) mótor számára alkalmazott (26) szabályozó egy dobból áll, mely a rajzban síkbafejtetten van föltűntetve ós mely az (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,) dobkontaktuaokat hordja, melyekkel a (10, 11, 12, 13, 14, 15

Next

/
Thumbnails
Contents